Budżet obywatelski gminy Rogoźno

Budżet obywatelski gminy Rogoźno

ROGOŹNO. Klub radnych „Działamy dla Mieszkańców” zaproponował przygotowanie budżetu obywatelskiego, który będzie odzwierciedleniem oczekiwań mieszkańców Rogoźna.

Budżet będzie może i niewielki, bo „zaledwie” 60 tysięczny, ale w całości do wykorzystania przez postulujących obywateli.

Został właśnie uchwalany ze skutkiem na rok 2022.

Całość środków przeznaczonych na budżet obywatelski została podzielona w następujący sposób: projekty ogólnogminne – w wysokości 20.000 złotych, projekty rejonowe z podziałem na te, które mają być realizowane na terenie miasta Rogoźno w wysokości 20.000 złotych, projekty, które mają być realizowane na terenie sołectw gminy Rogoźno w wysokości także 20.000 złotych.

Pod pojęciem projektów ogólnogminnych rozumie się zadania służące mieszkańcom całej gminy, w tym dotyczące potrzeb mieszkańców więcej niż jednego sołectwa lub co najmniej miasta Rogoźno i jednego sołectwa.
Pod pojęciem projektów rejonowych rozumie się zadania służące mieszkańcom miasta Rogoźno lub poszczególnych sołectw, realizowane w ramach środków wydzielonych do dyspozycji rejonów.

Jak zgłosić projekt? Projekty do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego mogą zgłaszać mieszkańcy gminy Rogoźno.

W przypadku, gdy projektodawcą jest osoba małoletnia, do składanego projektu należy dołączyć pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w procedurze budżetu obywatelskiego.

By dokonać zgłoszenia trzeba podać dane wynikające z regulaminu, a ten można znaleźć w zakładce „Budżet Obywatelski” na stronie internetowej urzędu miejskiego w Rogoźnie.

Projekty zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego muszą należeć do katalogu zadań własnych gminy oraz mieć charakter ogólnodostępny. Winny być możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych, koniecznym jest ich realizacja na terenach znajdujących się we władaniu gminy Rogoźno, nieobciążonych prawem osób trzecich.

Projekty zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego muszą być poparte minimalną liczbą 15 podpisów mieszkańców gminy Rogoźno.

Warto przemyśleć propozycje inwestycji wraz z sąsiadami lub innymi osobami zainteresowanymi danym przedsięwzięciem, bo im więcej znajdzie się jego lobbystów, tym większa będzie szansa jego realizacji.
Najważniejsze w budżecie obywatelski jest to, że sami obywatele zadecydują, na co zostaną przeznaczone ich pieniądze, a to już kwintesencja demokracji.

Podobne artykuły