Szansa dla młodzieży

POWIAT OBORNICKI. W styczniu 2005 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Obornikach ruszy program Promocji wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży, którego głównym celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie młodych ludzi w szczególności poprzez rozpoznanie i uświadomienie potrzeb, opracowanie ścieżek kariery zawodowej i doskonalenia zawodowe.

Adresatami Projektu są osoby do 26 roku życia, w tym także młodzież niepełnosprawna, które nie potrafią samodzielnie poruszać się po rynku pracy, jak również określić własnych predyspozycji zawodowych, a także wybrać odpowiedniego zawodu, czy przekwalifikowania. Docelowo grupa szkoleniowa będzie składała się z 50 osób.

W doborze grupy urząd pracy przewiduje trzy etapy. Pierwszym będzie nabór kandydatów, drugim stworzenie Indywidualnego Planu Działania, a trzecim przeprowadzenie kursów zawodowych w miejscu pracy u pracodawców, u których istnieje realna szansa zatrudnienia (po ukończeniu kursu). Osoby, którym się nie uda uzyskać pracy, z powrotem trafią do PUP. Głównym założeniem projektu jest uzyskanie przez przynajmniej 40% bezrobotnych stałego lub tymczasowego zatrudnienia.

Na realizacje projektu program Phare 2002 (aktywne formy zapobiegania bezrobociu) przeznaczył około 36 tysięcy euro, z czego 40% pochodzić będzie z Funduszu pracy.

Podobne artykuły