Nowy dworzec dopiero po roku 2023, cokolwiek to znaczy

Nowy dworzec dopiero po roku 2023, cokolwiek to znaczy

OBORNIKI. Obornicki poseł Krzysztof Paszyk poprzez marszałek Elżbietę Witek zwrócił się z interpelacją do wiceministra infrastruktury Andrzej Bittela pytając go o to, kiedy stanie w Obornikach już dawno obiecany miastu dworzec kolejowy.

W odpowiedzi na owa interpelację, a miała ona numer 17776, wiceminister odpowiedział: W ramach działalności Spółki Polskie Koleje Państwowe S.A. aktualnie prowadzone są prace nad realizacją poszczególnych inwestycji, które zostały objęte Programem Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. W konsekwencji kolejne dworce, w tym obiekty realizowane w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego, oddawane są do użytkowania. W przypadku województwa wielkopolskiego zakresem ww. Programu objętych zostało 13 inwestycji dworcowych. Zanim przystąpiono do realizacji programu inwestycyjnego, na etapie podejmowania decyzji o wyborze konkretnych przedsięwzięć z zasobów będących w zarządzie PKP S.A. w całym kraju, dworzec kolejowy Oborniki Wielkopolskie Miasto został zakwalifikowany jako inwestycja, której przeprowadzenie uznano za celowe. W związku z powyższym, PKP S.A. deklarowała realizację w latach 2016-2017 zadania inwestycyjnego, które miało obejmować dworzec kolejowy Oborniki Wielkopolskie Miasto (w koordynacji z projektantami ze strony Miasta Oborniki realizującymi projekt dworca autobusowego i węzła przesiadkowego w sąsiedztwie). W następstwie powyższej deklaracji PKP S.A. w czerwcu 2016 r. zawarła umowę, której przedmiotem było opracowanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektów budowlanych i wykonawczych dla zadania „Budowa dworca kolejowego Oborniki Wielkopolskie Miasto”.

Jak dotąd wszystko się zgadza i jedynie wciąż nie ma obiecanego już dawno dworca, choć burmistrz się dawno z umowy wywiązał i dworzec autobusowy stoi jak malowany.

Tymczasem wiceminister kontynuuje: W toku realizacji dokumentacji projektowej zaistniały jednak okoliczności, z powodu których sporządzenie dokumentacji w ramach umowy okazało się niemożliwe. Związane było to głównie z określeniem ostatecznych rozwiązań projektowych dla stacji Oborniki Wielkopolskie Miasto oraz dalszymi planami dotyczącymi budowy tzw. drugiego toru na obszarze stacji, które wymagały zapewnienia rezerwy terenowej na przedmiotowym obszarze. Nadmienić należy, że w ramach realizowanego Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 stworzona została szeroka lista lokalizacji, uwzględniająca dworzec kolejowy Oborniki Wielkopolskie Miasto, spośród których, część nie została skierowana do bezpośredniej realizacji. W związku z przygotowaniami do kontynuacji programu inwestycyjnego, lokalizacja była analizowana pod kątem ewentualnej realizacji przez PKP S.A. w najbliższych latach. Aktualnie, w wyniku przeprowadzonych analiz, lokalizacja jest wstępnie rekomendowana do realizacji po 2023 roku. Plany inwestycyjne PKP S.A. w perspektywie po 2023 roku będą mogły jednak zostać skonkretyzowane po podjęciu odpowiednich decyzji związanych z wielkością przyznanego finansowania zewnętrznego. Ewentualna realizacja dworca kolejowego w Obornikach będzie także uwarunkowana zakończeniem robót przez PKP PLK S.A. w ramach projektu: „Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny PoD-Chodzież-Piła Główna” oraz planami związanymi z rozpoczęciem budowy nowego peronu, mostu i drugiego toru w Obornikach Wielkopolskich.

Kiedy kolej zbuduje dawno obiecany dworzec? Po roku 2023? Czyli kiedy? Po kolejnych wyborach i ewentualnej zmiennie władz? Pytań jest znacznie więcej niż odpowiedzi.

Poseł Krzysztof Paszyk jest zdania, że: Tłumaczenia o planowanym drugim torze jako przeszkodzie dla budowy nowego dworca to zwykłe alibi, by nie robić nic w tej sprawie.

Burmistrz Tomasz Szrama ma na szczęście wciąż jeszcze spora dozę optymizmu mówiąc: Zakładam, że po wybudowaniu drugiego toru i nowego mostu na Warcie przyjdzie kolej na nasz dworzec.
Niestety, starsi oborniczanie mogą już tego nie doczekać.

Podobne artykuły