Woda płynie, ścieki odpływają, a prezes tłumaczy co i jak

Woda płynie, ścieki odpływają, a prezes tłumaczy co i jak

GMINA OBORNIKI. Odkręcamy kran i woda płynie, a na dodatek tak czysta, że można ją śmiało pić i to bez żadnych ceregieli. Wyciągamy korek z wanny, woda znika i mamy pewność, że nie zaszkodzi środowisku.

Jakież to proste, choć niewidoczne działanie specjalistów i fachowców z wodociągowej spółki gminnej, którzy dekadami budowali system, by tak właśnie było, jak piszemy na wstępie.

System jest gotów, choć jeszcze nie skończony, bo wobec rozwoju myśli technologicznej nie można go skończyć. Każdy dzień stawia przed spółką PWiK zadania i każdego dnia spółka te zadania wykonuje, a jej zarząd i specjaliści zastanawiają się, czy można zrobić to jeszcze lepiej, jeszcze sprawniej, jeszcze taniej?

Właśnie został zakończony I etap projektu „Poprawa gospodarki wodnościekowej na obszarze aglomeracji Oborniki”. W związku z tym prezes PWiK, Krzysztof Nowacki, zorganizował konferencję, żeby podsumować projekt. Przedstawił zaproszonym gościom jego szczegóły i kolejne etapy i wspomniał inicjatora rozbudowy i modernizacji systemu, prezesa Tomasza Augustyna.

Trzeba bowiem wiedzieć, że początki projektu sięgają roku 2016 a dokładnie 5 grudnia 2016, gdy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji złożyło wniosek o dofinansowanie projektu dotyczącego poprawy gospodarki wodnościekowej na obszarze aglomeracji Oborniki.

Po pozytywnej ocenie wniosku, 8 czerwca 2018 roku, w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisana została umowa o dofinansowanie. W 2020 roku spółka złożyła dokumenty o rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu. Efektem tych działań było podpisanie 2 sierpnia 2020 roku aneksu do umowy i znaczące zwiększenie dofinansowania. Całkowita wartość projektu po zmianie wyniosła 28.647.730,66 zł brutto, z czego 63,75% (wartości netto) jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, co stanowi kwotę 14.940.049,28 zł. Zgodnie z podpisaną umową całkowity zakres rzeczowy został wykonany do 31 marca 2022 roku.

Wśród osób, które wysłuchały raportu prezesa była starosta Zofia Kotecka z zastępcą Waldemarem Cyrankiem.

Krzysztof Nowacki zaprosił do sali konferencyjnej także burmistrza Tomasza Szramę, sołtysów gminy Oborniki, najbliższych współpracowników i wykonawców ostatniego etapu.

Wszyscy z dużym zainteresowaniem wysłuchali Michała Bogacza, który wirtualnie „oprowadził” ich po obiektach, które często niewidoczne, sprawiają, że mamy w kranach czystą wodę i nie martwimy się o ścieki.

Aby tak było, potrzebna była modernizacja i przebudowa przepompowni ścieków przy ulicy Spacerowej. Widać tam część obiektu, bowiem znaczna jego część znajduje się trzy piętra, czyli dziewięć metrów pod ziemią. w w Obornikach.

Modernizacja i przebudowa istniejącej przepompowni przy ul. Spacerowej zrealizowana została pod kątem usprawnienia działania i funkcjonalności układu przepompowania ścieków komunalnych pod rzeką Wełną w kierunku do oczyszczalni. Obiekt wyposażono w nowoczesne urządzenie do usuwania z kratek – kratę zgrzebłową. Wymieniono wszystkie urządzenia wentylacyjne, armaturę, pompy, rurociągi i automatykę przemysłową.

Przepompownia wyposażona została w nowoczesny agregat prądotwórczy, który jest automatycznie uruchamiany w przypadku braku zasilania z sieci energetycznej. Przebudowa przepompowni obejmowała ponadto wykonanie dróg wewnętrznych na terenie obiektu wraz ogrodzeniem terenu. Wszystkie powierzchnie betonowe zabezpieczono przed agresywnym środowiskiem ścieków specjalistycznymi powłokami.

Tam, gdzie czyszczone są ścieki, zostają po nich osady. Niegdyś ich zwały nasiąkały wodą deszczową, co powiększało składowisko, pachniało jak pachniało, a poopadowe popłuczyny wsiąkały do grunt. To jednak już przeszłość.

Nad istniejącym składowiskiem osadu odwodnionego zbudowano ogromną wiatę, a obok wagę samochodową do samochodów ciężarowych, by kontrolować wszelkie przepływy.

Zadaszenie wykonano w technologii słupów żelbetowych, a połać dachową stanowi konstrukcja stalowa pokryta blachą trapezową. Łączna powierzchnia zadaszenia poletek wyniosła aż 2706 metrów kwadratowych. Zamontowana zaś waga pozwala na ważenie samochodów ciężarowych o masie całkowitej do 60 ton. Aby ścieki pozbawić osadów potrzebna jest energia, a ta kosztuje i to coraz więcej. W związku z tym na terenie oczyszczalni ścieków została zbudowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 250 kW.

Lokalizacja farmy fotowoltaicznej, to południowy nasłoneczniony teren oczyszczalni ścieków bezpośrednio przy rzece Warcie o powierzchni ok. 0,5 ha. W ramach inwestycji zamontowano 1000 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 280W każdy oraz 15 szt. falowników o mocy 10 i 20 kW. Panele przymocowano do konstrukcji stalowej zakotwionej do postumentów żelbetowych osadzonych na ławach betonowych.

W ramach zagospodarowania terenu wykonano utwardzoną tłuczniem drogę dojazdową oraz ogrodzenie panelowe oczyszczalni od strony południowej, wschodniej i zachodniej. Zadanie obejmowało również wykonanie układu sterowania i monitoringu produkowanej energii elektrycznej, która sieciami kablowymi ułożonymi w gruncie jest przesyłana po niskim napięciu do wewnętrznej sieci odbiorczej.

Całość produkowanej energii odnawialnej jest na bieżąco zużywana przez technologię oczyszczalni ścieków w Obornikach.

Sama oczyszczalnie też przeszła modernizację w zakresie przeróbki osadów ściekowych. Proces technologiczny wspiera nowoczesna instalacja dawkowania PIX i wykorzystanie wody technologicznej.

Tu trzeba wyjaśnić, że PIX jest koagulantem nieorganicznym opartym na trójwartościowym żelazie. Jest doskonałym środkiem strącającym i koagulacyjnym w procesach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Wiąże siarczki, eliminując przez to nieprzyjemny zapach, jak również ryzyko korozji.

W ramach tej inwestycji wykonano nowy układ dawkowania koagulantu PIX w obiekcie oczyszczalni oraz układ wykorzystania wody technologicznej. Zadanie poległo na dostawie i montażu pomp dozujących, budowie sieci technologicznych oraz modernizacji i remoncie istniejących zbiorników. Dodatkowo zamontowano nowy zestaw podnoszenia ciśnienia wody, nowe szafy elektryczne i sterownicze niezbędne do wykorzystania wody technologicznej w oczyszczalni.

Oprócz inwestycji w Obornikach, powstały podobne na terenie gminy. Jest wśród nich stacja uzdatniania wody w Nieczajnie. Jej modernizacja polegała na kompleksowej przebudowie technologii uzdatniania wody oraz zwiększeniu wydajności.

Wymianie podlegały wszystkie rurociągi, począwszy od ujęcia w studniach głębinowych, poprzez proces uzdatniania, po pompownię wody do istniejącej sieci wodociągowej. Zamontowano nowoczesny i energooszczędny układ pompowy wody uzdatnionej, zwiększając wydajność stacji do 120 metrów sześciennych na godzinę.

Instalacje do produkcji wody wyposażono w nowe filtry kwarcowe i odżelaziacz. W ramach zakresu robót wykonano generalny remont istniejącego budynku, a na jego terenie wybudowano dwa zbiorniki wody uzdatnionej o łącznej pojemności 300 m3 oraz odstojnik wód popłucznych wraz z przepompownią ścieków. W ramach zagospodarowania terenu powstały drogi dojazdowe z kostki betonowej oraz nowe ogrodzenie.

Wcześniej wymienione obiekty oraz potężna sieć przesyłowa wymagała specjalnego systemu monitoringu oraz połączenia z systemem nadrzędnym GIS sieci wodno-kanalizacyjnej.

Zakres tej usługi obejmował zaprojektowanie i wykonanie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną oraz dostawę i wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS. Wykonano modele hydrauliczne sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zamontowano punkty pomiarowe na sieciach w ramach wyznaczonej aglomeracji Oborniki.

Gdy PWiK miało już komplet urządzeń i sterujący nimi system, przyszedł czas na kolejny etap budowy sieci, bowiem część Obornik, w tym siedziba spółki wodnokanalizacyjnej, była pozbawiona kanalizacji.

Ruszyła wobec tego budowa sieci sanitarnej w ciągu ul. 11 Listopada, ul. Staszica na odcinku od wiaduktu do ronda z ul. Polną.

Realizacja robót budowlanych w ramach tego zadania polegała na wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze, na którym takiej infrastruktury jeszcze nie było.

Powstało 3.756 metrów sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych i okolicznych firm. Skanalizowany, mocno zindustrializowany teren, podzielono na pięć zlewni, a każdą z nich wyposażono w nowoczesną tłocznię ścieków.

Wyposażony w nową infrastrukturę obszar obejmuje tereny głównego dworca kolejowego, tereny przemysłowo-usługowe oraz obszar bezpośredniej i pośredniej ochrony ujęcia wody przy ul. Staszica w Obornikach.

Początkowo zastanawiano się, jak wykorzystać dawną oczyszczalnie w Objezierzu, jednak po analizie postanowiono ją całkowicie zlikwidować.

Realizacja robót budowlanych w ramach tego zadania polegała m.in. na wybudowaniu 5.353 metrów sieci kanalizacji tłocznej z miejscowości Objezierze do wsi Uścikowo. Inwestycja pozwoliła na wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków w Objezierzu, która po wielu latach swojej działalności nie spełniała już obowiązujących wymagań jakości oczyszczania ścieków. Na terenie oczyszczalni zlikwidowano bioblok, a inne obiekty tj. pompownia główna, zbiornik retencyjny i stacja zlewna, podlegały modernizacji i rozbudowie.

Wybudowano również nowoczesną tłocznię, która pozwala na przepompowanie ponad 300 metrów sześciennych ścieków na dobę w kierunku oczyszczalni w Obornikach.

Gdyby ktoś zapytał zarząd gminnej spółki, dlaczego wybrano Uścikowo jako teren budowy kanalizacji sanitarnej, usłyszałby w odpowiedzi, że to obszar objęty aglomeracją. Rzecz polega na tym, że na jednym odcinku kolektora znajduje się tyle przyłączy, że to przekłada się na bardzo pozytywny wynik ekonomiczny.
Realizacja robót budowlanych w ramach tego zadania polegała na wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uścikowo. Powstało 3.061 metrów sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych.

W ramach inwestycji powstała nowoczesna tłocznia ścieków, która przepompowuje ścieki w kierunku miasta Oborniki i dalej do oczyszczalni.

Zostały też zmodernizowane wybrane obiekty oczyszczalni ścieków w Obornikach, główna przepompownia ścieków, rozdzielnia główna, wraz z montażem nowego agregatu prądotwórczego. Dostarczono i zamontowano dwie nowe dmuchawy poprawiające napowietrzenie ścieków oraz wyposażono obiekt w nowy system wizualizacji i sterowania.

Realizacja wymienionych przez Michała Bogacza zadań pozwala na prawidłową pracę oczyszczalni oraz utrzymanie wysokiej jakości oczyszczania ścieków komunalnych z obszaru gminy Oborniki.

Głos zabrali też właściciele firmy SADEKO, wykonujący ostatni etap prac. Ich urządzenia można spotkać nie tylko w Obornikach, ale i na… Antarktydzie.

Prezes Nowacki wyjaśnił, że zakończony właśnie pierwszy z etapów modernizacyjnych wymaga kolejnych etapów prac, te jednak zależą od finansów. PWiK czeka jeszcze niejedno wyzwanie, jednak już teraz odkręcamy kurek w dowolnym miejscu gminy i leci czysta woda, a jej odbiorcy nie zastanawiają się nad tym skąd i jak.


Okładka najnowszego numeru Gazety Obornickiej

Sprzedam
piętro domu

w Kowanówku
120 m2, garaż, 
budynek gospodarczy, działka, 
ogrzewanie gazowe,
osobne wejście.
tel. 501 546 289

Sprzedam działkę
Kowanowo k/Obornik
o pow. 1574 m2
woda, kanalizacja, prąd
tel. 604 437 643
tel. 607 824 436


TANI WĘGIEL
PROMOCJA

Skład opału w Rożnowie poleca:
– Węgiel Kamienny Kostka
LUZ
– Węgiel Kamienny Orzech
Worki LUZ
– Ekogroszki Węgla Kamiennego Worki LUZ
– Miał z Groszkiem Luz
Ekogroszek składujemy w suchym, zamkniętym pomieszczeniu
Rożnowo ul. F. Mickiewicza 5
CENY PROMOCYJNE!!
Nie przepłacaj! Zadzwoń!
Tel. 502 612 399 lub 600 371 366
Transport powyżej 1 tony na terenie gmin 
Oborniki, Rogoźno i Ryczywół GRATIS!


Układanie parkietów, podłóg i paneli,
cyklinowanie, polerowanie bezpyłowe
Oborniki tel. 669 934 242


REDAKCJA

Gazeta Powiatowa Ziemia Obornicka. Tygodnik Informacyjny, Kulturalny i Społeczny. Ukazuje się w każdy wtorek od 1991 roku. Wydawca: Handel-Druk-Kolportaż. ISSN 1427-5848.

Reklamy i ogłoszenia
Dorota Misiorna: tel. 660 875 525, dorota@oborniki.com.pl.

Redaktor naczelny: Marek Misiorny,
tel. 517 146 753.

Mail do redakcji: gazeta@oborniki.com.pl.