Wojewoda wszczął postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji starosty obornickiego dotyczącej Stobnicy

Wojewoda wszczął postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji starosty obornickiego dotyczącej Stobnicy

POZNAŃ, OBORNIKI. Wojewoda wielkopolski zawiadomił w piątek o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji starosty obornickiego dotyczącej pozwolenia na budowę obiektu mieszkalnego i gospodarczego na obszarze chronionym Natura 2000 w Stobnicy.

Pełna dokumentacja dotycząca decyzji starosty obornickiego wpłynęła do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w czwartek, co pozwoliło na przystąpienie do merytorycznej oceny sprawy i zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania, którego zakończenie planowane jest na 14 września.

Jak już informowaliśmy, wniosek w tej sprawie złożył do wojewody prokurator okręgowy w Poznaniu.

Wojewoda poinformował, że obecnie nie jest możliwe określenie ostatecznego wyniku postępowania.

Przypomnijmy, że wcześniej pokurator okręgowy z Poznania, po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych urzędników obornickiego starostwa, podjął decyzję w przedmiocie zastosowania wobec nich środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym – w tym poręczeń majątkowych w kwotach od 10 do 200 tysięcy złotych, zakazu opuszczania kraju, zakazu komunikowania się pomiędzy współpodejrzanymi, a ponadto wobec urzędników zawieszenia w czynnościach.

W toku śledztwa prokuratorskiego ustalono, że inwestycja zlokalizowana w Stobnicy zagraża środowisku i powstała wbrew przepisom ustawy o ochronie przyrody na Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków. Dodatkowo zebrany w sprawie materiał dowodowy wykazał, że uzyskanie stosownych zezwoleń na realizację budowy nastąpiło w wyniku przestępstw oraz z rażącym naruszeniem prawa.

Według prokuratury, urzędnicy z Wydziału Architektury i Budownictwa starostwa w Obornikach, przeprowadzający weryfikację dokumentów przedłożonych przez inwestora, dokonali tego w sposób nierzetelny, co doprowadziło do wydania pozwolenia na budowę.

Teraz wojewoda może to pozwolenie cofnąć na wniosek prokuratury.

Podobne artykuły