Radni “murem za burmistrzem”

Radni “murem za burmistrzem”

OBORNIKI. Lutowa sesja rady miejskiej Obornik zaczęła się dość nietypowo. Radni, oprócz Krzysztofa Piotrowskiego i czwórki z listy PiS (Wiesław Grabiarz, Tomasz Kamiński, Andrzej Walkowski i Renata Małyszek), ubrali się w koszulki z podobizną burmistrza Tomasza Szramy i przegłosowali apel w sprawie zawieszenia burmistrza w jego obowiązkach. Treść uchwały brzmi tak: Apel Rady Miejskiej w Obornikach w sprawie uchylenia postanowienia o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w obowiązkach służbowych Tomasza Szramy Burmistrza Obornik.
Tu podstawa prawna i dalej: W związku z postanowieniem Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Poznaniu dotyczącym zastosowania wobec Burmistrza Obornik Tomasza Szramy środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w pełnieniu czynności służbowych Rada Miejska w Obornikach apeluje do Sądu Rejonowego w Poznaniu o uchylenie postanowienia i przywrócenie Burmistrza Obornik Tomasza Szramy do pełnienia obowiązków służbowych. Tomasz Szrama pełni obowiązki Burmistrza Obornik nieprzerwanie od 2010 r., ciesząc się dużym zaufaniem społecznym, a wyrazem tego były wygrane wybory w roku 2014 i 2018. W swoich działaniach zawsze kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi, przyczyniając się tym samym do dynamicznego rozwoju naszej gminy. Zgodnie z ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego „oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem, a niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego”. Zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia w obowiązkach służbowych na czas nieokreślony jest formą kary za winy, które nie zostały udowodnione prawomocnym wyrokiem. Decyzja o zastosowaniu takiego środka zapobiegawczego może mieć wpływ na dalszy rozwój Gminy Oborniki.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Obornikach do przekazania apelu Rady Miejskiej w Obornikach do Sądu Rejonowego w Poznaniu, który będzie rozpatrywał zażalenie na postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Pod apelem znalazły się podpisy radnych, z wyjątkiem Wiesława Grabiarza z Tomaszem Kamińskim, obaj z listy PiS.
Po apelu były brawa na stojąco. Na koniec radni stanęli do wspólnej fotografii przy pustym fotelu burmistrza.
Podobną uchwałę podjęli członkowie obornickiej rady seniorów. List poparcia Tomasza Szramy wystosowali także oborniccy sołtysi.
Co do stanu prowadzonego w jego sprawie postępowania ciągle nic istotnego nie wiadomo, a postawiony burmistrzowi zarzut przekroczenia uprawnień niczego i nikomu wciąż nic nie wyjaśnia.

Podobne artykuły