Przejrzyste Oborniki

OBORNIKI. Swego czasu informowaliśmy o przystąpieniu Urzędu Miejskiego w Obornikach do Akcji społecznej „PRZEJRZYSTA POLSKA”. Jest to inicjatywa antykorupcyjna kierowana do samorządów w całej Polsce, zorganizowana przez „Gazetę Wyborczą”, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Program przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Bank Światowy.

Jak nas poinformowano, przystępując do kampanii władze Obornik chcą pokazać, że można rządzić i pracować uczciwie. Urząd Miejski zrealizował, zgodnie z regulaminem trzy zadania. Pierwszym z nich jest opracowanie opisu usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Obornikach. W celu ułatwienia mieszkańcom dostępu do usług świadczonych przez Urząd zostały opracowane 72 karty opisujące szczegółowo daną usługę. Karty dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.oborniki.pl. Sprawy do załatwienia w Urzędzie oraz w Informacji mieszczącej się na parterze w budynku Urzędu Miejskiego. Z kartami można również zapoznać się w przeglądarce znajdującej się na I piętrze Urzędu. Karta zawiera niezbędne informacje i wskazówki: sposób załatwienia sprawy, wymagane dokumenty, opłaty, podstawę prawną. Każda osoba odwiedzająca Urząd może poprosić w Informacji (parter) o kopię karty, co na pewno pomoże w poprawnym załatwieniu danej sprawy, np. zameldowaniu, wymeldowaniu, wydawaniu zaświadczeń, decyzji, zezwoleń itp. Karta pomoże wcześniej przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, wskaże miejsce ich złożenia, oraz czas oczekiwania na ostateczne załatwienie sprawy.

Każdy mieszkaniec może zapoznać się również z możliwościami odwołania się od decyzji. Drugim zadaniem jest wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników Urzędu Miejskiego. „Kodeks etyczny urzędnika samorządowego zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Obornikach” wszedł w życie 30 sierpnia. Dostępny jest w Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym, pokój nr 108. Kodeks ma zapobiegać działaniom nieetycznym, wykształcić mechanizmy kontroli władzy. W działaniach pracowników Urzędu Miejskiego w Obornikach ma odzwierciedlać profesjonalizm i uczciwość.

Trzecie zadanie polega na wprowadzaniu procedur naboru na każdy wakat w Urzędzie Miejskim. „Procedura naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim” została opracowana i dostępna jest dla wszystkich zainteresowanych w Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym, pokój nr 108 (I piętro). Ogłoszenia o rozpoczęciu naboru na wolne stanowiska są podawane do publicznej wiadomości. Komisja rekrutacyjna ds. naboru na wolne stanowisko pracy powoływana jest przez Burmistrza Obornik. Selekcja kandydatów składa się z testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej przez Komisję Rekrutacyjną, a mającą na celu nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem, weryfikację informacji zawartych w ofercie, a także zbadanie predyspozycji, umiejętności i posiadanej przez kandydata wiedzy o jednostce samorządu terytorialnego i problematyce działań związanych ze stanowiskiem, o które kandydat się ubiega. Obecne władze Obornik poczyniły już wiele, aby zwalczać korupcję. Tym konkursowym zamierzamy się szczególnie przyglądać, aby nie skończyło się tylko na dokumentach i deklaracjach.

Podobne artykuły

Przejrzyste Oborniki

OBORNIKI. Gmina Oborniki przystąpiła do ogólnokrajowej akcji społecznej Przejrzysta Polska, której organizatorami są: Gazeta Wyborcza, Fundacja Agora, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Program przeciw Korupcji Fundacji  im. S. Batorego, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Bank Światowy. Patronat medialny objęły: Telewizja Polska i I PR Polskiego Radia.

Adresatami Przejrzystej Polski są samorządy, które przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami chcą udoskonalić praktykę sprawowania władzy i administrowania, dążąc do wyeliminowania korupcji i innych form patologii. Celem akcji jest promowanie uczciwości i skuteczności, poprawa jakości życia publicznego, pobudzenie aktywności obywatelskiej, udoskonalenie praktyki sprawowania władzy i administrowania.

Udział w programie, który potrwa do końca 2005 roku, polega na wprowadzeniu 6 zasad dobrego rządzenia: przejrzystości, braku tolerancji dla korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości i rozliczalności.

W każdej zasadzie do zrealizowania są zadania obowiązkowe, które m.in. obligują Urząd do wprowadzenia Kodeksu etycznego pracowników, informowaniu na co oraz w jaki sposób  wydawane są publiczne pieniądze, opracowaniu opisu usług świadczonych przez samorząd, opracowaniu i wdrożeniu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, opracowaniu z udziałem społeczności lokalnej strategii rozwoju społeczno-ekonomicznego, wprowadzenie jasnej procedury naboru na każdy wakat w urzędzie.

Prawidłowe wypełnienie zadań obowiązkowych oraz fakultatywnych zostanie nagrodzone przez organizatorów specjalnym certyfikatem, a gmina znajdzie się na mapie przejrzystości.

Podobne artykuły