Prokuratura zawiesiła  obornickich urzędników i nakazała im wpłacić poręczenia majątkowe. Zarzuty dla Danuty W., Iwony P., Marka J. i Bernadety G.

Prokuratura zawiesiła obornickich urzędników i nakazała im wpłacić poręczenia majątkowe. Zarzuty dla Danuty W., Iwony P., Marka J. i Bernadety G.

OBORNIKI. Prokurator okręgowy z Poznania, po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych urzędników obornickiego starostwa, podjął decyzję w przedmiocie zastosowania wobec nich środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym – w tym poręczeń majątkowych w kwotach od 10 do 200 tysięcy złotych, zakazu opuszczania kraju, zakazu komunikowania się pomiędzy współpodejrzanymi, a ponadto wobec urzędników zawieszenia w czynnościach.

Prokurator zabezpieczył na mieniu podejrzanych łączną kwotę blisko 100 tysięcy złotych.

Oborniccy urzędnicy nie przyznali się do winy. Część złożyła krótkie wyjaśnienia zasłaniając się niepamięcią, inni odmówili składania wyjaśnień.

Tymczasem starosta obornicki Zofia Kotecka wydała oświadczenie następującej treści: W związku z komunikatem wydanym przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu oraz doniesieniami medialnymi, dotyczącymi postawienia zarzutów pracownikom Starostwa Powiatowego w Obornikach w sprawie prowadzonych prac inwestycyjnych i budowlanych w miejscowości w Stobnica, Starosta Obornicki informuję, iż tylko jedna z osób, której przedstawiono zarzuty jest pracownikiem Starostwa Powiatowego w Obornikach. Jednocześnie informujemy, iż Starostwo Powiatowe w Obornikach do tej pory nie otrzymało żadnej oficjalnej informacji, dotyczącej zawieszenia wskazanego pracownika w czynnościach służbowych. W związku z powyższym Starosta Obornicki podjął kroki, zmierzające do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

W zależności od zakresu zarzutów podejrzanym za prowadzenie działalności zagrażającej środowisku grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, za niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego kara pozbawienia wolności do lat 3, natomiast za poświadczenie nieprawdy w dokumencie kara pozbawienia wolności do 5 lat.

W toku śledztwa prokuratorskiego ustalono, że inwestycja zlokalizowana w Stobnicy zagraża środowisku i powstała wbrew przepisom ustawy o ochronie przyrody na Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków. Dodatkowo zebrany w sprawie materiał dowodowy wykazał, że uzyskanie stosownych zezwoleń na realizację budowy nastąpiło w wyniku przestępstw oraz z rażącym naruszeniem prawa.

Według prokuratury, urzędnicy z Wydziału Architektury i Budownictwa starostwa w Obornikach, przeprowadzający weryfikację dokumentów przedłożonych przez inwestora, dokonali tego w sposób nierzetelny, co doprowadziło do wydania pozwolenia na budowę.

– Podkreślić należy, że pozwolenie zostało wydane pomimo niezgodności projektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z przepisami techniczno–budowlanymi, a także pomimo braku wymaganych prawem budowlanym opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń. Co więcej, pomimo zaistnienia szeregu nieprawidłowości, urzędnicy z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Obornikach zaniechali wdrożenia decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych – poinformowała prokuratura.

Prokurator przedstawił Danucie W., Iwonie P. – inspektorom Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Obornikach zarzuty nadużycia uprawnień poprzez zaniechanie podjęcia i wdrożenia do wykonania decyzji dotyczącej wstrzymania budowy w Stobnicy (art. 231 § 1 k.k.) i fałszerstwa intelektualnego, czyli poświadczenia nieprawdy w protokole przeprowadzonej kontroli (art. 271 § 1 k.k.).

Natomiast Marek J. i Bernadeta G. – funkcjonariusze Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Obornikach usłyszeli zarzuty niedopełnienia obowiązków służbowych poprzez nierzetelną weryfikację przedłożonych przez inwestora dokumentów, doprowadzając do wydania decyzji administracyjnej udzielającej pozwolenia na budowę obiektu położonego w Stobnicy i działając na szkodę interesu publicznego (art. 231 § 1 k.k.).

Z kolei Pawłowi N. i Dymitrowi N. – reprezentującym inwestora – przedstawiono zarzuty prowadzenia budowy zagrażającej środowisku (art. 188 k.k.). Paweł N. usłyszał dodatkowo zarzut użycia dokumentu poświadczającego nieprawdę, w którym zaniżono powierzchnię planowanej inwestycji (art. 273 k.k.). Waldemarowi S. – architektowi i głównemu projektantowi inwestycji – prokurator zarzuciła natomiast poświadczenie nieprawdy w dokumencie dotyczącym wielkości powierzchni planowanej inwestycji oraz udzielenie pomocnictwa Pawłowi N. w uzyskaniu w oparciu o poświadczający nieprawdę dokument decyzji administracyjnej nieuznającej planowanej inwestycji jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko (art. 271 § 1 k.k. i art. 18 § 3 k.k. i art. 273 k.k.).

Poza prowadzonymi w sprawie działaniami karnymi, prokurator okręgowy w Poznaniu złożył do Wojewody Wielkopolskiego sprzeciw od ostatecznej decyzji starosty obornickiego zatwierdzającego projekt budowy i udzielającej pozwolenia na budowę budynków położonych w Stobnicy.

Prokurator wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji wskazując, że została ona wydana z naruszeniem prawa związanym, m.in. z brakiem prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane, sporządzeniem projektów mostów przez osobę nieposiadającą do tego uprawnień i jego zaprojektowanie niezgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.

Podobne artykuły