Plan rozwoju regionalnego

POWIAT OBORNICKI. Na najbliższej sesji Rady Powiatu Obornickiego radni będą rozpatrywać uchwałę przyjmującą Plan Rozwoju Lokalnego oraz Wieloletni Plan Inwestycyjny. Plan Rozwoju Lokalnego jest kontynuacją i uzupełnieniem opracowanego oraz przyjętego przez Radę Powiatu Obornickiego w 2000 r. Planu Strategicznego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego. W celu systematycznej poprawy warunków życia mieszkańców w Powiecie Obornickim i sprostania wyzwaniom przyszłości, niezbędna jest kontynuacja szybkiego rozwoju powiatu, czego wciąż nie widać.

Dla spełnienia więc wymogów i oczekiwań społeczności lokalnej niezbędnym stało się opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2005- 2013. Prace nad planami były poprzedzone konsultacjami społecznymi. W spotkaniach brali udział przedstawiciele samorządów gminnych oraz samorządów pomocniczych z terenu całego powiatu. Swoje uwagi i wnioski do materiałów zgłaszali także kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych oraz instytucji państwowych działających na terenie powiatu. Prace nad planami koordynował specjalnie powołany zespół, który dokonał wstępnej selekcji wniosków inwestycyjnych oraz pogrupował poszczególne zadania.

Przyjęcie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego pomoże usystematyzować inwestycje, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Powiatu Obornickiego.

Ponadto oba te dokumenty – Plan Rozwoju Lokalnego oraz Wieloletni Plan Inwestycyjny – są niezbędne do aplikowania o środki z funduszy strukturalnych, po które nasz powiat, jak dotąd jedyny w Wielkopolsce, nie występował. Po uchwaleniu tego dokumentu instytucje biorące udział w jego tworzeniu otrzymają pełny tekst obu planów. Czy coś z tego wyniknie, trudno przewidzieć? Być może wyniknie jedynie kolejna konieczność modyfikacji planów po upływie kolejnych lat trwania w zastoju i marazmie.

Podobne artykuły