Obwodnica potrzebna od zaraz. Ustalono przebieg S11 przez gminę Oborniki

Obwodnica potrzebna od zaraz. Ustalono przebieg S11 przez gminę Oborniki

GMINA OBORNIKI. Zapowiedź upalnego weekendu wystarczyła, by tysiące kierowców ruszyło z południa nad morze. Przeciążona i bez tego droga krajowa nr 11 zapchała się jeszcze bardziej i jazda w potężnym korku stała się prawdziwym koszmarem, a nie wakacyjnym relaksem.

Problem mogłaby rozwiązać obwodnica miasta, ale wciąż jest ona jedynie w zapowiedziach.

Maleńkim promykiem nadziei było ubiegłotygodniowe spotkanie w sprawie wyboru korytarza budowy drogi ekspresowej S11 na odcinku Oborniki-Poznań wraz z obwodnicą Obornik, jako nowego odcinka sieci dróg ekspresowych w Polsce.

23 lipca burmistrz Tomasz Szrama spotkał się z zarządem Dyrekcji Dróg i Autostrad, by ostatecznie ustalić wariant przebiegu drogi przez ziemię obornicką.

Już znacznie wcześniej projektanci przygotowali kilka wariantów, które nie zostały jednak zaakceptowane przez mieszkańców gminy Oborniki, jak i samego burmistrza.

Szrama przeprowadził w tej sprawie szeroko zakrojone konsultacje społeczne, w których bardzo pomocni byli także sołtysi, a ich wynikiem było przygotowanie tzw. rozwiązania społecznego, w projekcie nazwanym „wynikowym”.

Ta koncepcja uwzględnia uwagi mieszkańców kilku miejscowości, przez które będzie przebiegać nowa droga, dlatego cieszę się, że waśnie ten wariant będzie realizowany. To sukces wszystkich mieszkańców gminy i wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie tej koncepcji – przyznał burmistrz po powrocie ze spotkania.

Efektem całościowym inwestycji będzie stworzenie ważnego krajowego, dalekobieżnego ciągu drogowego, dostosowanego do tranzytowego ruchu samochodowego osobowego i ciężarowego oraz sezonowego ruchu turystycznego.

Realizacja projektowanego odcinka drogi ekspresowej S11 ma na celu: stworzenie bezpiecznego odcinka trasy drogowej, zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróży; dostosowanie drogi do prognozowanego ruchu z jednoczesnym odciążeniem miejscowości od ruchu tranzytowego; geometryczno-wysokościowe rozwiązanie węzłów z drogami poprzecznymi; rozwiązanie obsługi komunikacyjnej przyległego terenu.

W ramach ww. inwestycji, będącej przedmiotem opracowań projektowych, przewiduje się jeszcze między innymi: budowę systemu odwodnienia dróg; budowę oświetlania drogowego; budowę infrastruktury technicznej związanej z drogą; usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną sieci uzbrojenia terenu; budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu (m.in. bariery ochronne, ogrodzenia, oznakowanie); budowę przejazdów oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową; budowę Obwodu Utrzymania Drogowego w obszarze projektowanego węzła Oborniki.

Trasa planowanej drogi ekspresowej S11 w tym właśnie wariancie ma długość ok. 22,17 km.

Przewidziano zaprojektowanie obwodnicy Obornik po wschodniej stronie Obornik, z pominięciem zabudowy mieszkalnej.

Jak informują projektanci: Początek trasy znajduje się w okolicy km 242+600 istniejącej drogi krajowej nr 11 na łuku o promieniu 2000 m. W km 0+082 planowanej drogi ekspresowej S11 przewidziano budowę obiektu nad linią kolejową nr 354 relacji Poznań Główny – Piła Główna. Dalej droga będzie przebiegać po północno-wschodniej stronie miejscowości Rożnowo (łuk poziomy 2000 m), a następnie po wschodniej stronie miejscowości Kowanowo (łuk o promieniu 3500m i 4000 m). W km 7+417 na przecięciu z drogą wojewódzką nr 187 łączącą Pniewy z Murowaną Gośliną przewidziano węzeł drogowy „Oborniki”, umożliwiający zapewnienie połączenia komunikacyjnego z projektowaną drogą ekspresową S11. W km 8+733 po zachodniej stronie miejscowości Gołaszyn przewidziano budowę mostu nad rzeką Wartą. Po przekroczeniu doliny Warty trasa poprowadzona będzie łukiem poziomym o promieniu 1850 m, gdzie planuje się po obu stronach drogi ekspresowej wybudowanie miejsc obsługi podróżnych MOP typu II i typu III w km ok. 10+800. Następnie trasa planowanej drogi w km 11+500 przecina się z przebiegającym gazociągiem jamalskim w miejscu, gdzie wbudowana jest rura osłonowa (pod kątem 74°). Dalsza trasa planowanego przebiegu drogi ekspresowej S11 obejmuje łuk poziomy o promieniach 2000 m. W km 16+737 na przecięciu z istniejącą drogą krajową nr 11 przewidziano węzeł drogowy „Chludowo”, umożliwiający zapewnienie połączenia komunikacyjnego z planowaną drogą ekspresową S11.

Następnie trasa będzie przebiegać po zachodniej stronie miejscowości Chludowo, pomiędzy linią kolejową nr 354 i istniejącą drogą krajową nr 11, omijając Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las. Proponowany przebieg za łukiem poziomym o promieniu 2000 m łączy się przez istniejący węzeł „Poznań Północ” z istniejącym odcinkiem drogi ekspresowej S11.

Dostępność do projektowanego odcinka zostanie zapewniona poprzez skomunikowanie istniejącej infrastruktury z planowaną trasą S11 za pomocą projektowanych węzłów drogowych: węzłA „Oborniki” (wariant 2, wariant wynikowy) oraz węzła „Chludowo” (wariant 2, wariant wynikowy)
Dyskusje o obwodnicy mogły powrócić na wokandę problemów drogowych z powodu częstego „ wakacyjnego zatykania się” trasy. Być może wpływ na to miało spotkanie Tomasza Szramy z premierem Morawieckim, który zobowiązał wojewodę do zajęcia się sprawą obwodnicy.

Z samych rozmów niewiele jeszcze wynika. Ustalenie przebiegu nowej drogi jest z pewnością bardzo ważnym elementem tworzenia przyszłej obwodnicy. Jednak najważniejsze są pieniądze, których rząd po prostu nie ma.

Być może nowe rozdanie środków unijnych zmieni tę sytuację. Polska dostanie pieniądze, GDDKiA też je dostanie i ruszy budowa obwodnicy Obornik wraz z kontynuacją S11.

Do tego czasu przyjdzie kierowcom stać sennie w ogromnym korku i rozmyślać nad przyszłością tej ruchliwej drogi z południa na północ.

Podobne artykuły