Jaka pomoc dla oborniczan? Zestawienie najważniejszych rozwiązań „tarczy antykryzysowej”. Kto nie musi płacić ZUS-u i podatków?

Jaka pomoc dla oborniczan? Zestawienie najważniejszych rozwiązań „tarczy antykryzysowej”. Kto nie musi płacić ZUS-u i podatków?

ZIEMIA OBORNICKA. Rząd przyjął rozwiązania tzw. „tarczy antykryzysowej” dla przedsiębiorców. Poniżej przedstawiamy zwięzłe ujęcie najważniejszych rozwiązań, które mają zapewnić płynność działania obornickich firm i uchronić oborniczan przed bezrobociem.

Proponowany pakiet pomocy płynnościowej

 1. Gwarancje de minimis – pakiet pomocy dla mikro-, małych i średnich firm

Zmiany w programie de minimis:

 • zwiększenie zakresu gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu;
 • brak prowizji za gwarancję – za pierwszy roczny okres gwarancji;
 • wydłużenie okresu gwarancji do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego;
 • przeznaczenie kredytu: finansowanie zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej;
 • dodatkowo BGK odstępuje od pobierania prowizji od gwarancji już istniejących i należnych
  w okresie do 31 grudnia 2020 roku.

Z gwarancji będą mogły skorzystać firmy, które na dzień 1 lutego 2020 roku nie miały zaległości w ZUS, US. Gwarancje de minimis będą udzielane według zmienionych zasad do końca 2020 roku. Sytuację finansową firm oceniają banki kredytujące.

2. Gwarancje dla średnich i dużych firm z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (niezależnie od branż)

BGK pracuje nad utworzeniem Funduszu Gwarancji Płynnościowych, z którego udzielane mają być gwarancje dla średnich i dużych firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.

Planowane rozwiązania:

 • zabezpieczenie do 80 proc. kwoty kredytu (kwota gwarancji od 3,5 mln zł do 200 mln zł);
 • tylko do nowych lub odnawianych kredytów;
 • kwota kredytu objętego gwarancją – do 250 mln zł;
 • okres gwarancji – maksimum 27 miesięcy;
 • przeznaczenie kredytu – zapewnienie płynności finansowej.

Gwarancjami z Funduszu Gwarancji Płynnościowych będą mogły być zabezpieczone kredyty, dla których umowy kredytowe były zawierane od 1 marca 2020 r.

Z gwarancji będą mogły skorzystać firmy, które na dzień 1 lutego 2020 roku nie miały zaległości w ZUS, US i banku kredytującym. Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych mają być udzielane do końca 2020 roku.

3. System dopłat

BGK pracuje nad systemem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.

Planowane rozwiązania:

 • dopłaty do oprocentowania;
 • rodzaj kredytu – kredyt obrotowy;
 • okres objęcia kredytu dopłatami – zakładane maksimum 12 miesięcy.

4. Wsparcie z Funduszy Unijnych

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej prowadzi rozmowy z Komisją Europejską w sprawie przesunięcia części środków z perspektywy finansowej 2014-2020 na wsparcie przedsiębiorstw, zwłaszcza mikrofirm.

BGK pracuje nad zmianami w obsługiwanych programach: m.in. pożyczkach unijnych, wsparcia z POIR,
w tym premii technologicznej. Te i inne zmiany w trakcie uzgodnień.

UWAGA: Termin wprowadzenia proponowanych rozwiązań pakietu pomocowego dla firm jest uzależniony od przeprowadzenia zmian ustawowych, wymaganych notyfikacji KE, uzyskania zgód KNF oraz umów z bankami komercyjnymi.

Szczegółowe informacje na temat wdrożonych narzędzi płynnościowych (pkt. 1 -5) mają pojawić się na stronie BGK: https://www.bgk.pl/pakietpomocy/

5. Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności

Pożyczka do 5 tys zł o charakterze jednorazowym.

 • Pomoc przyznawana przez starostę ze środków Funduszu Pracy do 31.12.2020.
 • Pożyczka oprocentowana (5% stopy redyskonta weksli NBP w skali roku);
 • Okres spłaty 12 miesięcy z karencją 3 miesięczną;
 • Zabezpieczenie: weksel własny in blanco lub inna forma;
 • Możliwość umorzenia pożyczki pod warunkiem niezmniejszenia stanu zatrudnienia w stosunku do stany na 29.02.2020 w przeliczeniu na pełen etat przez okres 3 miesięcy od dnia otrzymania pożyczki. Umorzenie na wniosek przedsiębiorcy.


Szczegółowa procedura i wniosek dostępne będą na stronach powiatowych urzędów pracy.

Dofinansowanie zatrudnienia i zwolnienia ZUS

6. Zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS przez 3 miesiące

Państwo przejmie na 3 miesiące (za marzec, kwiecień i maj br.) pokrycie składek do ZUS od mikrofirm zatrudniających do 9 osób, założonych przed dniem 1 lutego br.

 • Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby.
 • Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem w wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie.
 • Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP.

Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

7. Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.) to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

 • Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed dniem 1 lutego br.
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-wykonujacych-umowy-cywilnoprawne/2551448

8. Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.

 • Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
 • Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed dniem 1 lutego br.
 • Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15%
  w stosunku do miesiąca poprzedniego.
 • Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia
  z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468

9. Dofinansowanie zatrudnienia

Pomoc ze środków FGŚP przysługuje przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych:
– nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19, lub – nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

 • W związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • Pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 1 533,09 zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

 • Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy Fundusz dofinansuje maksymalnie do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń. tj. 2 452,27 zł.

Oba świadczenia przysługiwać będą przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od dnia złożenia wniosku o wypłatę świadczeń. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Wnioski mogą być składane elektronicznie, do dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy.

10. Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych
z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/ulga-w-oplacaniu-skladek-bez-oplaty-prolongacyjnej-odroczenie-terminu-platnosci-lub-rozlozenie-na-raty-naleznosci-z-tytulu-skladek/2551351

11. Uelastycznienie czasu pracy

Pracodawca dotknięty skutkami epidemii koronawirusa będzie mógł skrócić dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z obecnych 11 godzin do 8 (z gwarancją oddania pracownikowi równoważnego odpoczynku w okresie 8 tygodni), a tygodniowy czas takiego odpoczynku – z 35 do 32 godzin. W porozumieniu ze związkami zawodowymi albo – gdy nie ma związków – z przedstawicielami pracowników – będzie mógł też wydłużyć dobowy wymiar czas pracy do 12 godzin (równoważny system czasu pracy) oraz okres rozliczeniowy do maksymalnie 12 miesięcy.

Pozostałe rozwiązania

12. Odroczenie niektórych obowiązków, m.in.:

 • Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek od wypłacanych wynagrodzeń w marcu
  i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.).
 • Przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT z deklaracją dla dużych podatników z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.;
 • Przesunięcie matrycy VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020;
 • Brak sankcji za złożenie deklaracji podatkowej i zapłaty podatku po terminie, jeśli nastąpi to do końca maja 2020 roku;
 • Firmy, które są podatnikami CIT, będą miały więcej czasu na złożenie zeznania rocznego CIT-8 oraz wpłatę podatku. Termin został dla nich wydłużony do 31 maja br. Organizacje pozarządowe będą to mogły zrobić do 31 lipca;
 • Przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach na 1 października 2020 r.;
 • Odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy);
 • Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r.;
 • Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.;
 • Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty powyżej 15 tys. złotych na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego);
 • Przesunięcie terminu wejścia w życie rozwiązań prawnych dot. zrównania pozycji prawnej drobnych przedsiębiorców i konsumentów z 1 czerwca 2020 r. na 1 stycznia 2021 r.;
 • Odroczenie podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.;
 • Możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy;
 • Wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.

13. Brak kar za opóźnienia w przetargach publicznych

Wprowadzenie mechanizmu wydłużania terminów realizacji zamówień publicznych. Służyć temu będzie procedura zwalniająca z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia w realizacji przetargów. Jednocześnie nienaliczenie kar umownych w tej procedurze nie będzie stanowić naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Dodatkowo wprowadzony będzie przyspieszony tryb lub niestosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych w przypadku zamówień niezbędnych do walki z koronawirusem.

14. Ułatwienia dla branży turystycznej

Przedłużenie terminu na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności zorganizowania wydarzenia z powodu epidemii (dot. organizacji wystaw i kongresów lub działalności kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej, sportowej, organizującej wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe) do 180 dni od rozwiązania umowy.

Możliwość skorzystania przez klientów z voucherów na realizację imprezy turystycznej w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza odwołana w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

15. Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku

Umożliwienie podatnikom CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje COVID-19, odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r. Warunek to osiągnięcie w 2020 r. – w porównaniu do 2019 r. – przychodów niższych o co najmniej 50 proc.

16. Przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców

Wydłużenie wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców. Wydłużenie terminu składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wizy oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Wydłużenie z mocy prawa okresów ważności zezwoleń na pobyt czasowy oraz wiz krajowych (do 30 dni od dnia odwołania tego stanu).

17. Zwolnienie z opłat abonamentowych oraz opłat na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

W okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego/stanu epidemii wstrzymuje się pobieranie opłat od przedsiębiorców na rzecz:

 • organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (np. ZAIKS, STOART, ZPV) o ile nie są zależne od wielkości przychodów lub dochodu;
 • opłat abonamentowych.

Zwolnienie obowiązuje od 8.03.2020.

18. Ulgi na korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa

 • Możliwość odstąpienia od dochodzenia zależności z tytuły czynszu/opłaty za użytkowania wieczyste, najmu, dzierżawy, użytkowania przypadających w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego/stanu epidemii.
 • Możliwość umarzania należności w całości lub części, odroczenia należności lub rozłożenia na raty.
 • Ulga w postaci odstąpienia realizowana na wniosek osoby, której płynność się pogorszyła.

Ulga przyznawana decyzją starosty/prezydenta miasta na prawie powiatu, lub ministra (w przypadku nieruchomości na potrzeby instytucji publicznych).

19. Ulgi na korzystanie z nieruchomości JSP

Możliwość odstąpienia przez radę gminny, radę powiatu, sejmiku województwa od chodzenia, umarzania, odraczania terminów rozkładania na raty należności od podmiotów, których płynność się pogorszyła z powodu COVID 19 i którzy złożyli wniosek o odstąpienie.

Ulgi wymagają uchwały odpowiedniego organu JSP. Po tym fakcie, przyznawane będą na wniosek przedsiębiorcy.

Podobne artykuły