Budżet Obornik na rok 2021

Budżet Obornik na rok 2021

OBORNIKI. Ponad siedem godzin radni rady miejskiej w Obornikach debatowali w ostatni dzień roku nad budżetem gminy na rok 2021.

Sam projekt budżetu został już wcześniej przygotowany i pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Po dość długiej dyskusji wszyscy radni obecni na sesji pozytywnie ocenili ów projekt i jednogłośnie głosowali za jego przyjęciem.

A jaki będzie budżet gminy Oborniki w roku 2021? Na pewno będzie to trudny budżet, bowiem na samorządy spadają kolejne zadania, za którymi nie idą ze strony rządu środki finansowe. – Gmina Oborniki ma stabilne finanse, mimo że mamy coraz więcej wydatków bieżących – powiedziała skarbnik Joanna Gzyl.

Dochody gminy w roku 2021 zaplanowane zostały w wysokości prawie 168 mln zł, a wydatki w kwocie 176,5 mln zł. Na inwestycje zaplanowano kwotę prawie 12 mln zł, a w tych ramach przewidziano takie zadania jak: przebudowa ulic Staszica i Paderewskiego w Obornikach, budowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Rożnowie, droga w Bogdanowie, odcinek który prowadzi w kierunku osiedla Huby, budowa ulicy Poprzecznej w Obornikach, przebudowa ulic Kowalskiej i Ogrodowej w Obornikach, dokumentacja projektowa na drogę Bąblin-Bąbliniec, dokumentacja na przebudowę dróg ulica Droga Leśna i Miękusa, zlecona już jest dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Polnej w Obornikach, pomoc finansowa dla powiatu obornickiego na wykonaniu dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Czarnkowskiej, Rynek i Powstańców Wielkopolskich, rozbudowa skateparku na kompleksie boisk przy ulicy ks. Szymańskiego, budowa pumptraka przy Szkole Podstawowej nr 4 w Obornikach, budowę Street workoutu, oraz chodnik od strony ulicy Kowanowskiej na Żwirkach, zagospodarowanie placu na osiedlu Widokowym w Bogdanowie, w ramach programu „Szatnia na medal” remont szatni w hali OCS, modernizacja hali sportowej pod kątem zabezpieczenia przeciwpożarowego, przygotowanie projektu przystani wodnej w Obornikach, budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ulicy Andersa w Obornikach, przebudowa placu zabaw przy ulicy Piłsudskiego w Obornikach, budowa placu zabaw w Kowanowie, rewitalizacja parku przy śluzie w Obornikach, budowa oświetlenia, rozpoczęcie realizacji budowy Obornickiego Ośrodka Kultury – prace projektowe, remonty i modernizacje świetlic wiejskich, zagospodarowanie terenu przy domu Senior + znajdującego się przy ulicy Jagiellońskiej w Obornikach, budowa budynków komunalnych modułowych w Słonawach, budowa drogi przeciwpożarowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach wraz z parkingami, przebudowa dachu w Szkole Podstawowej w Kiszewie, budowa boiska w Kowanówku.

Cześć środków, które zostaną przeznaczone na realizację inwestycji pochodzić będzie z środków zewnętrznych, m.in z : Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Województwa Wielkopolskiego (na drogi wiejskie).

Spora cześć budżetu gminy Oborniki to wydatki bieżące, które przeznaczone zostaną m.in. na takie działy jak: oświata – prawie 67 mln zł, opieka społeczna prawie 56 mln zł, komunikacja gminna – ponad 4 mln zł, sport – ponad 3 5 mln zł, kultura – ponad 3 mln zł, bieżące utrzymanie dróg – ponad 1, 5 mln zł, gospodarka mieszkaniowa prawie 3 mln zł, sołectwa – ponad 1,3 mln zł, oświetlenie ulic – ponad 2,5 mln zł.

Bardzo ważna dla mieszkańców jest także informacja, że pomimo zmieniającej się sytuacji finansowej gmina Oborniki nadal ma jedne z najniższych podatków w Wielkopolsce, o czym bardziej szczegółowo informujemy w innym miejscu. Oznacza to, że zadania są realizowane, ale nie kosztem podatników.

Podobne artykuły