Powiatowy Lekarz Weterynarii ostrzega przed wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI)

POWIAT OBORNICKI. Powiatowy Lekarz Weterynarii Magdalena Karmelita-Bach na podstawie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi . w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, zakazał: pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki; wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.
Nakazał natomiast: utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami; zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych; utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki; przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami; karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami.
Ponadto stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich. Oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem, Powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu. Dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.
Ponadto w przypadku ferm utrzymujących drób w systemie bezwybiegowym nakazuje się: wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków. Stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku.
Posiadacz drobiu z powiatu obornickiego zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia organów Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych: zwiększonej śmiertelności; znaczącego spadku pobierania paszy i wody; objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności; sinicy i wybroczyn; biegunki; nagłego spadku nieśności.
Dane kontaktowe: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Obornikach ul. Łopatyńskiego 1, 64-600 Oborniki tel.: (61) 296-11-75 fax: wew. 24 e-mail: obornikiw.piw@wetgiw.gov.pl nr tel. komórkowych: 604 552 654 – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach – Magdalena Karmelita-Bach 531 922 446 – St. Insp. Wet. ds. zdrowia i ochrony zwierząt – Anna Królczyk.

Podobne artykuły