Gdzie dobra jakość powietrza, a gdzie tylko umiarkowana

Gdzie dobra jakość powietrza, a gdzie tylko umiarkowana

OBORNIKI. Dzięki systemowi mierników sprawdzania jakości powietrza umieszczonych na całym terenie gminy 21 października, według stanu na godzinę 9:15 było wiadomo, że powietrze zbadane przy Szkole Podstawowej nr 4 miało o 128% przekroczoną normę PM10 i o 154% PM2.5. Przy Obornickim Centrum Sportu przekroczenie wyniosło 139% PM10 i 166% dla PM2.5. Przy Szkole Podstawowej nr 3 odpowiednio 130% dla PM10 i 156% w przypadku PM2.5, a przy Szkole nr 2 jedynie w przypadku PM2.5 przekroczenie normy wyniosło 109% Jakość powietrza w tych punktach miasta określa się jednak mimo przekroczeń jako „umiarkowane”.
Przy pozostałych punktach pomiarowych jakość powietrza uznano jako „dobre”, a miłym wyjątkiem jest okolica szkoły w Objezierzu, gdzie pomiar wykazał jakość powietrza jako „bardzo dobre”.
Warto wiedzieć, że oznaczenia zawartych w powietrzy pyłów oznaczają: PM 2,5 – aerozole atmosferyczne, inaczej zwane pyłami zawieszonymi. Ich średnica nie przekracza 2,5μm, Zdaniem WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) są one najbardziej szkodliwymi zanieczyszczeniami atmosferycznymi dla człowieka. Długotrwałe przebywanie pod wpływem pyłu zawieszonego PM2,5 skutkuje skróceniem średniej długości życia, natomiast krótkotrwała ekspozycja powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia, jak również może powodować hospitalizację wywołaną ostrymi reakcjami układu oddechowego lub osłabieniem czynności płuc. Pyły PM2,5 są tak drobne iż mogą dostawać się bezpośrednio przez płuca do krwioobiegu. PM10 – cząsteczki należące do aerozoli atmosferycznych będące pyłami zawieszonymi, składającymi się substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, metale ciężkie oraz dioksyny i furany.
Wielkość cząsteczek pyłu PM10 jest mniejsza niż 10 mikrometrów, mogą one docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Dopuszczalny poziom dla stężenia średniodobowego wynosi 50 µg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 35 dni w ciągu roku. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego wynosi 40 µg/m3, a poziom alarmowy 200 µg/m3.

Podobne artykuły