Nadchodzi smog. Sprawdź gdzie.

OBORNIKI. Każdy to wie, że toksycznego powietrza należy unikać, a w chwilach największego stężenia substancji trujących w atmosferze lepiej najbezpieczniej jest pozostać w domu. Aktywność na świeżym powietrzu lepiej jest zaplanować natomiast na moment, gdy jakość powietrza jest najlepsza. Teraz będzie to prostsze. W ramach akcji Metropolii Poznań w gminie Oborniki, na budynkach szkolnych zamontowano specjalistyczne czujniki mierzące jakość powietrza.
Przy Szkole Podstawowej nr 4 wykazują 12 % pyłu PM10 oraz 14% pyłu PM2.5. Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chrustowie 14% PM10 oraz 17 %PM2. Przy szkole w Objezierzu, 11% PM10, 13% PM2.5. Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Maniewie 6% PM10,  7% PM2.5 . Przy Obornickim Centrum Sportu 14% PM10, 17% PM2.5 . Przy Szkole Podstawowej nr 3 11% PM10, 14% PM2.5. Przy Szkole Podstawowej nr 2 18% PM10, 22% PM2.5. Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rożnowie 16% PM10, 20% PM2.5. Stan na dzień 10 październik na godzinę 9:30. We wszystkich punktach jest na razie bardzo dobra jakość powietrza.
W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach: poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy), poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy), poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy). Poziom dopuszczalny to – 50 µg/m3, mówi o tym, że jakość powietrza nie jest dobra, ale nie wywołuje ciężkich skutków dla ludzkiego zdrowia. Poziom informowania to – 200 µg/m3, oznacza, że jest źle i trzeba ograniczyć aktywności na powietrzu, bo norma przekroczona jest czterokrotnie. Poziom alarmowy – 300 µg/m3, oznacza, że jest bardzo źle, norma przekroczona jest sześciokrotnie i należy bezwzględnie ograniczyć przebywanie na powietrzu, a najlepiej zostać w domu, szczególnie osoby chore.
Natomiast poziomy informowania są przekraczane kilkadziesiąt razy w roku w różnych obszarach, czyli stężenie w kilku miejscach w Polsce przekracza 200 µg/m3 na dobę.
Co to PM 2.5 i pył PM10? PM 2,5 to aerozole atmosferyczne, inaczej zwane pyłami zawieszonymi ich średnica nie przekracza 2,5 μm, Zdaniem WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) są one najbardziej szkodliwymi zanieczyszczeniami atmosferycznymi da człowieka.
Długotrwałe przebywanie pod wpływem pyłu zawieszonego PM2,5 skutkuje skróceniem średniej długości życia, natomiast krótkotrwała ekspozycja powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia jak również może powodować hospitalizację wywołaną ostrymi reakcjami układu oddechowego lub osłabieniem czynności płuc.
Pyły PM2,5 są tak drobne, iż mogą dostawać się bezpośrednio przez płuca do krwioobiegu.
 PM10 to cząsteczki należące do aerozoli atmosferycznych będące pyłami zawieszonymi składającymi się substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, metale ciężkie oraz dioksyny i furany.
Wielkość cząsteczek pyłu PM10 jest mniejsza niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Dopuszczalny poziom dla stężenia średniodobowego wynosi 50 µg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 35 dni w ciągu roku. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego wynosi 40 µg/m3, a poziom alarmowy 200 µg/m3.
Panujące wciąż jeszcze wyższe temperatury wpływają na dobrą jakość powietrza, bo nie ma potrzeby intensywnego palenia w piecach. Z każdym tygodniem będzie coraz chłodniej i ilość pyłów będących efektem spalania gorszych paliw będzie niestety wzrastać.
Gdy jakość powietrza się pogorszy system monitorowania poinformuje o tym nauczycieli, którzy ograniczą wyjścia ze szkoły. Poinformuje też rodziców, którzy w skrajnych przypadkach będą mogli pozostawić dzieci w domu, jako wyjście lepsze niż wysyłanie ich do szkoły i wystawianie na emisje pyłów.

Podobne artykuły