Gmina szuka partnera do rozbudowy Ośrodka Kultury

OBORNIKI. We wtorek rozpoczął się kolejny etap związany z rozbudową i modernizacją Obornickiego Ośrodka Kultury w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Po przeprowadzonych analizach rynku, finansowej i ryzyka, zespół powołany przez Burmistrza Tomasza Szramę pracował nad ogłoszeniem dotyczącym zaproszenia do dialogu konkurencyjnego. Jest  on kolejnym etapem realizacji tej inwestycji w formule PPP. Ogłoszenie zostało opublikowane w ogólnopolskim biuletynie zamówień publicznych oraz biuletynie informacji publicznej gminy Oborniki.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych i związanych z nimi robót instalacyjnych i montażowych w zakresie rozbudowy Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach oraz techniczne utrzymanie obiektu w stanie niepogorszonym. W ramach przedsięwzięcia wykonawca będzie miał prawo do zagospodarowania części nieruchomości na cele komercyjne. Oczekiwaniem zamawiającego jest pozyskanie wykonawcy, który samodzielnie lub z pomocą podmiotu trzeciego sfinansuje wykonanie przedmiotu zamówienia. Z wykonawcą wybranym w wyniku dialogu konkurencyjnego zawarta zostanie umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP). Wynagrodzeniem wykonawcy, czyli partnera prywatnego, będzie prawo do eksploatacji części nieruchomości zabudowanej przez wykonawcę owego partnera na cele komercyjne oraz ewentualnie okresowa płatność zamawiającego, jakim jest gmina.

Podobne artykuły