Brak sprzątania dróg i chodników z zalegającego lodu grozi poważnymi konsekwencjami

ROGOŹNO. W związku ze zbliżającą się zimą rogozińska straż miejska przypomina za naszym pośrednictwem wszystkim właścicielom i administratorom nieruchomości o obowiązkach porządkowych związanych z tą właśnie porą roku. Obowiązek sprzątania dróg i chodników z zalegającego lodu spoczywa na zarządcy dróg, właścicielach posesji lub lokali, wspólnotach mieszkaniowych.
Zakres obowiązków porządkowych wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
Można w niej wyczytać, iż po pierwsze, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czy za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącej dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Po drugie, właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych, a także z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno. Po trzecie, właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego. Po czwarte, uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów. Wreszcie po piąte, Zalegający na chodniku lód należy posypać piaskiem lub innym stosownym środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości.
Za niedopełnienie powyższych obowiązków związanych z oczyszczaniem chodników ze śniegu i lodu, strażnik miejski może nałożyć mandat karny w wysokości 100 zł. W sytuacji nagminnego nieodśnieżania bądź odmowy przyjęcia mandatu, funkcjonariusz może sporządzić wniosek o ukaranie do sądu.
Odpowiedzialność za utrzymanie w należytym stanie terenów przyległych do nieruchomości może jednak nie skończyć się tylko na konsekwencjach wynikających z prawa administracyjnego i prawa wykroczeń.
Osoba, która przewróciła się na nieodśnieżonym, oblodzonym lub zanieczyszczonym w inny sposób chodniku, może dochodzić odszkodowania zarówno z tytułu poniesionych szkód materialnych, jak i szkody na osobie. Odszkodowanie może obejmować koszty leczenia, rehabilitacji, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę oraz utracony zysk. Jeżeli upadek spowoduje bardzo poważne konsekwencje zdrowotne i związaną z wypadkiem całkowitą lub częściową utratę zdolności do pracy, zwiększenie potrzeb poszkodowanego lub zmniejszenie jego widoków powodzenia w przyszłości, poszkodowany może nawet domagać się renty od podmiotu odpowiedzialnego za szkodę. Zatem obowiązaek zwalczania skutków zimy warto potraktować serio.

Podobne artykuły