Obornicki Ośrodek Pomocy Społecznej nagrodzony przez ministra

OBORNIKI. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zauważył doskonałe działanie obornickiej pomocy społecznej i wyróżnił burmistrza Obornik wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej nagrodą specjalną. Tomasz Szrama pochwalił działalność Ośrodka podczas ostatniej sesji rady miejskiej i oświadczył: Cały zaszczyt otrzymania tak prestiżowego wyróżnienie należy się Hannie Kniat-Szymańskiej i jej zespołowi.
21 listopada w kancelarii premiera odbędzie się uroczystość wręczenia owych nagród za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2018. Wśród nagrodzonych laureatów znaleźli się Lidia Burzak, Paweł Kopniewski, Aldona Pawlik oraz Agnieszka Ratajczak.
Zespół pracowników socjalnych nagrodzony zostanie za działania polegające na wdrożeniu programów społecznych, ukierunkowanych na rozwiązywanie trudnych problemów społecznych, takich jak narkomania, alkoholizm, bezdomność, przemoc w rodzinie. W latach 2017 i 2018 czworo pracowników obornickiego Ośrodka Pomocy Społecznej opracowało, wdrożyło i zrealizowało trzy projekty socjalne: projekt socjalny autorstwa Lidii Burzak i Pawła Kopniewskiego zatytułowany: „Przemocy mówimy nie”. Założeniem autorów projektu było to, aby przy pomocy zaproszonych do projektu specjalistów wykreować lub ugruntować u kobiet doznających bądź narażonych na przemoc, przekonania o negatywnych jej następstwach, braku zgody na przemoc w jakiejkolwiek formie i konieczności zintegrowania się w wymiarze społecznym w jej zwalczaniu. Zdając sobie sprawę z wpływu przemocy na całe środowisko rodzinne i wszystkich jej członków, a co za tym idzie negatywnego jej wpływu na życie rodzinne i społeczne w ogólności, autorzy projektu zdecydowali się dodatkowo na warsztaty integrujące kobiety, by wdrożyć do projektu ich małoletnie dzieci, a wszystko to dla pogłębienia więzi między mieszkańcami i zapobieżeniu ich społecznemu wykluczeniu jako konsekwencji zjawiska przemocy.
Drugi projekt socjalny nosił nazwę: „Ramię w ramię”, a autorem jest Aldona Pawlik. Skierowany on został do osób w wieku senioralnym oraz osób z niepełnosprawnością, mieszkańców gminy i stanowił odpowiedź na postępujący proces starzenia się społeczeństwa. Autorka projektu skupiła się przy tym gównie na wskazaniu jego adresatom środków, form i instytucji pozwalających przezwyciężyć specyficzne ze względu na wiek i niepełnosprawność problemy, na podniesieniu poczucia własnej wartości ww. osób oraz budowaniu konstruktywnych relacji międzypokoleniowych. Zorganizowano bezpłatne dla uczestników projektu badania profilaktyczne stanu zdrowia.
Wreszcie traci projekt socjalny autorstwa Agnieszki Ratajczak został zatytułowany: „Narkotyki to nie dla nas!” Projekt o charakterze profilaktycznym skierowany był do młodzieży gimnazjalnej klas III. W ramach projektu i dla zapobieżenia uzależnieniom i ich konsekwencjom, autorka zaproponowała uczestnikom udział w stworzonym na potrzeby projektu konkursie multimedialnym. Jego celem było ustalenie poziomu wiedzy młodzieży na temat szkodliwych następstwach zażywania narkotyków. Dojrzałe podejście do tematu przez młodzież gimnazjalną zaowocowało stworzeniem filmików profilaktycznych, aktualnie wykorzystywanych przez komendę powiatową policji w Obornikach.
Kierująca od lat ośrodkiem Hanna Kniat-Szymańska osobiście odbierze w Warszawie nagrodę, na którą w pełni wraz ze swym zespołem zasłużyła.

Podobne artykuły