Szansa na kanalizację

OBORNIKI. Trwają starania burmistrza i jego zespołu, aby pozyskać środki z Funduszu Spójności na realizację kolejnych zadań z zakresu ochrony środowiska.Jak wylicza prezes PWiK Tomasz Augustyn, w ramach planowanego do złożenia wniosku o dofinansowanie jest m.in.: budowa kanalizacji sanitarnej w m. Oborniki ul. 11 Listopada, ul. Staszica na odcinku od wiaduktu do ronda z ul. Polną, budowa kolektora tłocznego i tłoczni ścieków, odcinek od oczyszczalni w m. Objezierze do SR1 wraz z przebudową i likwidacją elementów oczyszczalni. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Uścikowo w obszarze objętym aglomeracją.
Ich realizacja spowoduje wyposażenie aglomeracji Oborniki w sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o łącznej długości prawie 11 km.
W ramach inwestycji do nowo wybudowanej infrastruktury technicznej podłączonych zostanie około 250 mieszkańców wsi Uścikowo i Obornik oraz kilkanaście przedsiębiorstw. Budowa rurociągu tłocznego i wyłączenie wyeksploatowanej oczyszczalni w Objezierzu pozwoli na efektywne oczyszczanie ścieków w nowoczesnej i rozbudowanej w latach 2010-2012 oczyszczalni ścieków w Obornikach. – Takie działania wpłyną pozytywnie na jakość wód powierzchniowych i podziemnych. Przyniosą też konkretne korzyści mieszkańcom – dodaje Tomasz Augustyn.

Podobne artykuły