Zasłużeni dla Ziemi Obornickiej

Zasłużeni dla Ziemi Obornickiej

OBORNIKI. Tradycją stało się wyróżnianie wybitnych oborniczan lub osób działających z korzyścią dla gminy Oborniki specjalnym medalem Zasłużonego dla Ziemi Obornickiej. W przeszłości wybory takich osób bywały czasem niemile zaskakujące, od dłuższego jednak czasu kapituła przyznająca to honorowe wyróżnienie wybiera jednostki, do których pasują takie słowa jak: „wybitny” czy „zasłużony”.
Taką osoba bez wątpienia jest Eugeniusz Kierstan, który 40 lat pracy zawodowej poświęcił nauczaniu dzieci i młodzieży w obornickich szkołach. Był nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 2, kierownikiem administracyjnym Zbiorczej Szkoły Gminnej w Obornikach i dyrektorem Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Obornikach. Od 1987 r. do przejścia na emeryturę w 2005 r. był nauczycielem i dyrektorem szkoły przyszpitalnej przy Sanatorium PKP „Miłowody” w Kowanówku. Eugeniusz Kierstan zawsze angażował się i nadal angażuje się w działalność społeczną. Od 1993 r. jest Przewodniczącym Parafialnej Rady Ekumenicznej przy Kościele NMP w Obornikach, a od 2015 r. jest członkiem Rady Inicjatyw Naukowych i Kulturalnych, działającej w ramach Kurii Metropolitalnej w Poznaniu. Od 2014 r. jest Przewodniczącym Obornickiej Rady Seniorów i głównym doradcą Burmistrza Obornik w zakresie polityki senioralnej na Ziemi Obornickiej. Z Jego inicjatywy powstało w Obornikach wiele cennych przedsięwzięć skierowanych do osób starszych, w tym: „Obornicka Karta Seniora”, „Koperta Życia”, „Jesienny Weekend Seniorów”, „Skrzynka Pomysłów i Wniosków Seniorów”. Dzięki Jego determinacji i osobistemu zaangażowaniu utworzono w Obornikach „Klub Senior+”. Eugeniusz Kierstan godnie reprezentuje interesy obornickich seniorów wobec władz gminy. Za swoją dotychczasową działalność był wielokrotnie wyróżniony, w tym: „Nagrodą Kuratora Oświaty i Wychowania w Poznaniu”, „Nagrodą Powiatu Obornickiego”, odznaczony „Złotym Krzyżem Zasługi”, a w 2016 r. otrzymał Honorowe Wyróżnienie Burmistrza Obornik.
Kolejną ważną dla gminy postacią jest Kazimierz Paprzycki, który od ponad 40 lat jest nauczycielem fizyki w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu. Od 1999 r. pełni również funkcję doradcy metodycznego w zakresie fizyki i przyrody na terenie powiatu obornickiego. Jest najbardziej znanym na Ziemi Obornickiej popularyzatorem nauk przyrodniczych. Nie szczędzi czasu i sił, by w pełni oddać się swej pasji, z owoców której korzystają dzieci, młodzież, nauczyciele i mieszkańcy. Od dwunastu lat organizuje Powiatowe Festiwale Nauk Przyrodniczych. Dla uczniów szkół podstawowych od wielu lat organizuje Powiatowe Konkursy Przyrodnicze. Kazimierz Paprzycki angażuje się także w działalność samorządową i społeczną. Jest współzałożycielem Towarzystwa Kulturalnego Objezierza i Okolic. Przez 3 kadencje, obejmujące lata 1994-2006, był radnym Rady Miejskiej w Obornikach, w tym w latach 1994-1998 członkiem Zarządu Miasta i Gminy Oborniki. Działał też jako strażak-ochotnik w Ochotniczej Straży Pożarnej w Objezierzu, gdzie pełnił funkcję prezesa. Obecnie jest wiceprezesem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Obornikach. Kazimierz Paprzycki to człowiek cieszący się dużym szacunkiem i życzliwością wśród lokalnej społeczności. Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej był wielokrotnie nagrodzony Nagrodą Powiatu Obornickiego oraz Nagrodą Dyrektora Szkoły.
Kolejnym wyróżnionym był Paweł Drewicz, szanowany oborniczanin, matematyk szerokiego umysłu, wychowawca wielu pokoleń młodzieży, kompetentny samorządowiec, społecznik i niezwykle pracowity człowiek. Karierę zawodową rozpoczął w 1981 r. jako nauczyciel w jednej z ryczywolskich szkół. W 1984 r. zaczął pracować w Szkole Podstawowej nr 1 w Obornikach, a rok później rozpoczął pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Obornikach, gdzie nauczał nieprzerwanie do 2007 r. W latach 1987-1989 pełnił funkcję społecznego wicedyrektora szkoły, w latach 1989-1991 był etatowym wicedyrektorem szkoły, w latach 1991-1995 pełnił funkcję dyrektora wyłonionego po raz pierwszy w trybie postępowania konkursowego. Od 1999 r. pracuje na stanowisku Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Obornikach. Paweł Drewicz od 20 lat jest radnym Rady Miejskiej w Obornikach. Od 2013 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej. Jako radny brał udział w pracach Komisji Oświaty i Spraw Społecznych oraz Komisji Rewizyjnej. Swoją ogromną wiedzą na temat samorządu, skrupulatnością i doskonałym zmysłem matematycznym służy zawsze, gdy stanowione jest lokalne prawo i gdy podejmowane są ważne decyzje mające wpływ na życie mieszkańców Ziemi Obornickiej. Pełniąc przez szereg lat funkcje społeczne, był inicjatorem wielu przedsięwzięć podejmowanych na rzecz rozwoju Małej Ojczyzny.
Medalem Zasłużonych dla Ziemi Obornickiej kapituła zasłużenie wyróżniła Towarzystwo Literackie „Poetycki Wędrowiec” działajace przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im. Antoniego Małeckiego w Obornikach. Założone zostało w 2006 r. przez grupę osób pasjonujących się poezją, którzy od samego początku spotykali się ze sobą nie tylko, aby wymieniać pisarskie doświadczenia, ale przede wszystkim, by organizować wieczory poetycko-muzyczne, które z biegiem czasu stały się ich sztandarową działalnością.
„Poetycki Wędrowiec” nieustannie poszukuje i łączy w jedną rodzinę ludzi piszących poezję i prozę. Skupia osoby serdeczne, skromne i jednocześnie bardzo twórcze. W czasie kilkunastoletniej działalności członkowie Towarzystwa przygotowali bardzo wiele wieczorów poetycko-muzycznych o różnorodnej tematyce. Nie zabrakło wśród nich wieczorów poświęconych Obornikom, gdyż członkowie „Poetyckiego Wędrowca” szczególnie umiłowali sobie Ziemię Obornicką. Wieczory poetycko-muzyczne cieszą się wielką popularnością i mają swoją stałą publiczność. Członkowie Towarzystwa zawsze chętnie i z ogromną radością prezentują swoje utwory i recytatorskie umiejętności podczas występów gościnnych w szkołach i przedszkolach, kościołach, sołectwach, podczas spotkań jubileuszowych, spotkań z pisarzami i poetami, a także podczas różnych uroczystości gminnych. W 2011 r. Poetycki Wędrowiec otrzymał Honorowe Wyróżnienie przyznawane przez Burmistrza Obornik.
Nie ma wątpliwości, że również Zbigniew Zając zasłużył na honorowy medal. Związany jest zawodowo z sektorem rolnictwa. Na naszym terenie pracuje nieprzerwanie od 40 lat. W 1978 r. został głównym specjalistą ds. produkcji zwierzęcej w Przedsiębiorstwie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Objezierzu.
W 1993 r. rozpoczął pracę w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, początkowo na stanowisku głównego specjalisty ds. bydła, a od 1997 r. na stanowisku kierownika Zespołu Doradczego w Obornikach. Zbigniew Zając ma znaczący wkład w rozwój rolnictwa na Ziemi Obornickiej. Jest zawsze otwarty na współpracę i niesienie pomocy rolnikom, w tym w szczególności w zakresie ubiegania się o kredyty preferencyjne na modernizację i restrukturyzację gospodarstw rolnych. Wśród Jego zasług wymienić należy promowanie gospodarstw rolnych z terenu gminy Oborniki poprzez zgłaszanie najlepszych rolników do konkursów „Wielkopolski Rolnik Roku” i „AGROLIGA”. Pomaga także lokalnym zespołom ludowym w organizacji corocznych wyjazdów na Wielkopolskie Targi Rolnicze w Sielinku. Współpracuje z samorządem gminnym, m.in. biorąc udział w pracach komisji szacujących straty w rolnictwie, pomagając w organizacji dożynek gminnych i wojewódzkich, w tym wystaw rolniczych. To człowiek życzliwy, kompetentny i angażujący się w różnorodne działania na rzecz rolników. Za swą dotychczasową działalność został odznaczony medalem „Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego” oraz medalem „Zasłużony dla Rolnictwa”.

Podobne artykuły