Kto, w jakim zakresie i gdzie uzyskać nieodpłatną pomoc prawną

POWIAT OBORNICKI. Swego czasu dotarła do naszej redakcji informacja o braku pomocy prawnej w niektórych gminach powiatu obornickiego. Po sprawdzeniu jest już wiadomo, że była to wiadomość na szczęście nieprawdziwa, bo porady prawne są świadczone w gminach na bieżąco, często i przy dużym zainteresowaniu petentów. Władze gminy Rogoźno udostępniły pomieszczenie przy ulicy Fabrycznej 5a, by petenci mieli dogodniej. W Ryczywole miejscem nieodpłatnej pomocy prawnej od 20 marca będzie sala konferencyjna przy hali sportowo-widowiskowej, ul. Szkolna 2. Prawnik będzie przyjmował tam przez dwa dni w tygodniu tj. we wtorek w godz. 14.00 – 18.00 oraz w piątek  w godz. 7.00 – 11.00.  W razie dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) punkt będzie nieczynny. W Obornikach wszystko zostaje bez zmian i po pomoc można się zwracać do starostwa powiatowego przy ulicy 11 Listopada 2a.
Warto jednak wiedzieć, że nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach albo wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa wyżej z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym albo sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego albo rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw: podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego, spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Nie każdy też może z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystać.
Przysługuje ona osobie fizycznej, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, albo która uzyskała zaświadczenie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego lub która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, lub która nie ukończyła 26 lat, lub która ukończyła 65 lat, lub która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia albo poniosła straty, lub która jest w ciąży.
 Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej znajdą czytelnicy w serwisie informacyjnym powiatu obornickiego.

Podobne artykuły