Gdzie i kiedy śmieci problemowe

OBORNIKI. Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwane też poetycko MPSZOK-ami, to wyznaczone miejsca na obszarze gminy, w których pracownicy PGKiM będą odbierać bezpłatnie od mieszkańców w wybrane dni wynikające z harmonogramu takie rodzaje odpadów jak: zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory, przeterminowane leki, farby i rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza, żywice, detergenty, w tym detergenty zawierające substancje niebezpieczne, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności, lampy fluorescencyjne i inne im podobne odpady zawierające rtęć oraz urządzenia zawierające freony.
Tego wszystkiego, co tu wymieniliśmy, nie wolno wrzucać do pojemników na odpady zmieszane. Będą one odpierane i utylizowane w bezpieczny sposób.

Podobne artykuły