Z burmistrzem przy herbacie o gminnych finansach

GMINA OBORNIKI. W tym roku padł kolejny historyczny rekord w uzyskaniu przez gminę dochodów. – To fakt – przyznał burmistrz Tomasz Szrama. – Planowane dochody wyniosą 156.875.874.
W tej kwocie są też dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami. Ma być to kwota 37.116.960 zł, w tym m.in.: na „Świadczenia wychowawcze” (tj. program 500+) planuje się przeznaczyć 24.171.210 zł, a na świadczenia z funduszu alimentacyjnego 12.407.035 zł.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących to 1.839.719 zł.
Dotacje celowe, otrzymane z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między nimi to 794.730 zł, w tym 494.730 zł Oborniki otrzymają z sąsiednich gmin na zadania związane ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt „Azorek”. A warto wymienić, że chęć współpracy potwierdziły umową: Rogoźno, Rokietnica, Murowana Goślina, Ryczywół, Czarnków, Tarnowo Podgórne, Kamieniec i Grodzisk. 300.000 zł wpłynie do gminnej kasy z gminy Rogoźno na komunikację. Dotacje celowe otrzymane z powiatu obornickiego dotyczą głównie oświaty i jest to 1.560.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych wchodzących w skład Zespołu Szkół w Objezierzu oraz 35.000 zł na realizację zadań powierzonych Powiatowej Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Oborniki. Gmina otrzyma także dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące, a mowa o kwocie 475.618 zł, w tym na program pn.: „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania” wpłynie 217.200 zł, „Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania” – 219.193,75 zł, „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą ma terenie MOF Poznania” – 39.224,42 zł.
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków wypłacanych przez jednostki samorządu terytorialnego wpłyną w wysokości 17.497.948 zł, w tym: 996.791 zł z przeznaczeniem przebudowę targowiska miejskiego, 6.999.362 zł – z przeznaczeniem na rozbudowę systemu tras rowerowych w gminie Oborniki, a dokładniej na odcinek od Stobnicy do Obornik i to wraz z infrastrukturą rowerową i oświetleniem.
Kwota 3.046.603 zł zostanie przeznaczona na budowę w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej punktów przesiadkowych. Będzie to budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Wargowo i rozbudowa węzła przesiadkowego Oborniki Miasto. 4.092.873 zł zasili rozbudowę i modernizację infrastruktury przystankowej. 563.927 zł gmina pozyskała na termomodernizację budynku po konsumach przy ul. Jagiellońskiej. 333.332 zł na rozbudowę budynku Przedszkola nr 1 „Bajeczka”, 195.662 zł na budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, ścieżek spacerowych i miejsca postojowe na osiedlu Bielawy. 477.181 zł na budowę świetlicy w Ocieszynie. 792.214 zł na modernizację zabytkowego Domu Kultury w Objezierzu.
Dotacje otrzymane z budżetu państwa pomogą w realizacji inwestycji i zakupach inwestycyjnych.
Kwota 1.004.604 zł wesprze przebudowę ciągu ulic: ul. Przylesie, Wybudowanie i Bielawskiej. Kwota 1.248.589 zł, jest dofinansowaniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Łukowskiej.
Kwota 934.635 zł zostanie przeznaczona na modernizację schroniska dla bezdomnych zwierząt Azorek. Pieniądze te wpłacają takie gminy jak: Rokietnica (115.822,91 zł), Tarnowo Podgórne (186.927,08 zł), Grodzisk (154.557,08 zł), Kamieniec (53.295,82 zł), Murowana Goślina (132.088,68 zł), Czarnków (90.438,95 zł), Ryczywół (59.482,31 zł) i Rogoźno (142.022,59 zł).
Gmina coraz więcej uzyskuje pieniędzy z odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych, a mowa o kwocie 29.774.985 zł. Do tego trzeba dodać subwencje ogólne z budżetu państwa, takie jak oświatowa w kwocie 25.844.311 zł i ogólna w kwocie 23.946.714 zł,
Wobec przytoczonych przez Tomasza Szramę dochodów Oborniki zmienią się w tym roku w wielki plac budowy i to w znaczniej mierze finansowany z pozyskanych przez gminę środków zewnętrznych.
Kwota dochodów gminy jest imponująca, ale i wydatki są spore, bo wyniosą w tym roku aż 158.034.066 złotych. W tej kwocie wydatki bieżące, na utrzymanie gminy i jej jednostek, to 127.282.498,82 zł oraz wydatki majątkowe 30.751.567,69 zł.
Wydatki bieżące zostaną przeznaczona na m.in. OPS: 41.497.850 zł, szkoły i przedszkola oraz Centrum Usług Wzajemnych 48.079.214 zł, utrzymanie żłobka 795.610 zł, OCS: 2.207.289 zł (+85.000 zł na inwestycje), na schronisko Azorek: 775.478 zł, na komunikację miejską: 2.666.300 zł na utrzymanie dróg na terenie gminy 1.735.896 zł, na gospodarkę mieszkaniową: 2.905.915 zł, na bezpieczeństwo publiczne: 952.920 zł, na ochronę zdrowia: 974.327 zł i na gospodarkę komunalna 3.011.625 zł. Dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków wyniosą 2.200.000 zł. Trzeba też doliczyć zabezpieczenie środków na pokrycie strat z działalności bieżącej w Centrum Rekreacji Oborniki w kwocie 675.306 zł oraz na poręczenie pożyczki w ramach inicjatywy „JESSICA” dla BGK w związku z zaciągniętą pożyczką przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach w kwocie 243.332,66 zł,
Dotacje dla jednostek, które realizują zadania w ramach pożytku publicznego gmina prześle 2.253.006 zł, w tym na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze planujemy przeznaczyć 1.341.506 zł. Dotacje dla jednostek, które realizują zadania na podstawie ustawy o sporcie przekażemy 560.000 zł. Dotacje dla instytucji kultury wyniosą 1.930.446 zł, z czego biblioteka otrzyma 895.246 zł, a Obornicki Ośrodek Kultury 1.035.200 zł,
Zadania realizowane na terenie sołectw kosztować będą 848.548,16 zł, w tym Fundusz Sołecki to kwota 828.172,30 zł, do tego trzeba dodać dofinansowanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w kwocie 30.000 zł.
Na koniec warto przypomnieć, że niemal 31 milionów zostało przeznaczonych na finansowanie gminnych inwestycji, a to kwota ogromna i wciąż jeszcze niepełna, bowiem burmistrz i jego ekipa nadal szukają programów wsparcia, by gmina rozwijała się jeszcze szybciej, a postulaty jej mieszkańców były możliwie szybko spełniane.

Podobne artykuły