Aquabellis w roku 2017

ROGOŹNO. Od kiedy prezesem Aquabellisu został Witold Goszczyński spółka ożyła i ruszyła ku nowoczesności. Przez cały miniony rok gminna spółka Aquabellis kontynuowała wdrażanie radiowego systemu odczytu wskazań wodomierzy. Bardzo ich cieszą pozytywne opinie osób, które już mają ten system zamontowany w swoich mieszkaniach i domach. Niewątpliwą, szczególnie podkreślaną korzyścią jest to, że odczyt odbywa się bez wchodzenia inkasenta do pomieszczeń, w których jest wodomierz.
Spółka w minionym roku przeprowadziła też przegląd i konserwację hydrantów przeciwpożarowych na terenie całej gminy. W kilkudziesięciu przypadkach konieczne były montaże nowych hydrantów, w miejsce kompletnie zużytych.
Zrealizowano inwestycje rozbudowy sieci wodociągowych. Szczególnie ważną jest nowa sieć w Międzylesiu, łącząca wodociągi dwóch stacji uzdatniania, Rogoźno i Słomowo. Nie mniej ważne dla mieszkańców są przeprowadzone rozbudowy sieci wodociągowych w Rogoźnie na ulicach: Kwarcowej, Diamentowej, Spokojnej, Twardeckiego, Konieczyńskich, Szarych Szeregów oraz w Jaraczu, Kaziopolu i Tarnowie. Spółka przejęła również, na zasadzie odpłatności, sieć wodociągową w Budziszewku.
W 2017 roku został zamontowany nowoczesny elektroniczny system sterowania pracą stacji podwyższania ciśnienia, pracującej w sieci i zasilającej rejony Studzieńca oraz Budziszewka. Nastąpiło ustabilizowanie i wyregulowanie ciśnienie wody na tym obszarze u wszystkich odbiorców.
Zakończono również rozpoczętą w listopadzie 2016 roku inwestycję obejmującą rozbudowę kanalizacji w trzech lokalizacjach w Parkowie. Wykonanie odcinków sieci umożliwiło natychmiastowe przyłączenie do niej bezpośrednio sąsiadujących nieruchomości.
W czerwcu bieżącego roku została podpisana przez zarząd spółki i samorząd województwa umowa o przyznaniu pomocy na operację polegającą na przebudowie stacji uzdatniania wody w Gościejewie i Słomowie wraz z przebudową odcinków wodociągu w Tarnowie, przebudową istniejącej oczyszczalni ścieków w Parkowie z przebudową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. Całkowita wartość nakładów wyniesie ponad 3,5 mln zł, dofinansowanie to kwota przekraczająca 1,6 mln zł. Zakończenie całej inwestycji planowane jest na początek roku 2019. Wdrożone w 2017 roku nowe oprogramowanie umożliwiło klientom Aquabellisu korzystanie z e-faktur, co jest ułatwieniem, z którego korzysta coraz więcej osób.
Prezes Aquabellisu Witold Goszczyński już dowiódł, że jest znakomitym menadżerem. Na laurach spoczywać nie zamierza, tylko nadal zabiega o środki zewnętrzne, które w połączeniu z przychodami spółki pozwolą realizować kolejne inwestycje i naprawy.

Podobne artykuły