Są wykonawcy wielkiej inwestycji

Są wykonawcy wielkiej inwestycji

GMINA RYCZYWÓŁ. 11 października w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole zostały otwarte oferty z postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Ryczywół wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gorzewie i budową przepompowni wody w Ludomach”. Inwestycja będzie wsparta dofinansowaniem z Funduszy Europejskich w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Najlepsze oferty złożyły konsorcjum ATA-technik Sp. z o.o. S.KA. z Budzynia i Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol z Koszalina oraz Przedsiębiorstwo EUROAQUA z Poznania. To właśnie konsorcjum tych spółek będzie wykonawcą kolejnej ogromnej inwestycji na terenie gminy Ryczywół.
Tego samego dnia zostały podpisane z przedstawicielami owych firm umowy na realizację wyżej wymienionych zadań. Każda z nich ma odrębne zadania, choć wszystkie inwestycje łączą się ze sobą.
Prace związane z projektem powinny zostać ukończone w połowie przyszłego roku. Dzięki temu kolejne miejscowości uzyskają dostęp do kanalizacji sanitarnej, mieszkańcom poprawią się warunki bytowe, a atrakcyjność skanalizowanych terenów wyraźnie wzrośnie.
Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowościach Ludomy i Gorzewo wpłyną na stabilizację ciśnienia oraz zdecydowanie poprawią jakości wody dla południowej części gminy Ryczywół.

Podobne artykuły