Absolutorium i podwyżka dla wójt Ryczywołu

Absolutorium i podwyżka dla wójt Ryczywołu

RYCZYWÓŁ. W ostatni dzień maja odbyła się kolejna sesja rady gminy Ryczywół. Była szczególnie ważna dla wójt Renaty Gembiak-Binkiewicz, która czekała na ocenę jej działań i decyzji podczas głosowania o absolutorium.  Przedtem jednak radni wystąpili z paroma pytaniami, a najistotniejsze pytanie skierowane do goszczących na sesji radnych powiatu dotyczyło budowy drogi Ludomy – Gorzewo. Niestety, nie ma wciąż jeszcze terminu rozpoczęcia tej ważnej dla gminy inwestycji, choć jej realizacja powinna się już rozpocząć.

W odpowiedzi na kolejne pytania radni powiatowi poinformowali o tym, że zwężenie na moście do Ninina potrwa z pewnością jeszcze długo i być może most zostanie wyremontowany w przyszłym roku. Była też mowa o chodniku wzdłuż ul. Mikołajczyka. Radni stwierdzili, że – przewidywane jest zachowanie go w obecnym kształcie i nie zostanie przebudowany, lecz tylko odnowiony.  W związku z tym nie będzie odwodnienia ulicy, co zdaniem Michała Bogacza – jest złe. Wyraził obawę o – kolejny powiatowy bubel inwestycyjny, tak jak kiedyś w Skrzetuszu. Projekt obejmuje 200 metrów chodnika z dwoma zjazdami. Istnieje uzasadniona obawa o zalewanie tych posesji, które są zlokalizowane poniżej tej drogi.  R

adni powiatowi przypomnieli, że projekt tego chodnika kosztował 36 tys. zł. Powiat odrzucił propozycję radnych – by razem z gminą Ryczywół zrobić tę inwestycję porządnie – uwaga ta dotyczyła odwodnienia ulicy. Obecni na sesji radni: Kazimierz Zieliński i Paweł Wardęga nie ukrywali, że: Niestety, radny powiatowy i członek zarządu powiatu Robert Zimny, nie wspiera nas w racjonalnych decyzjach, które proponujemy dla gminy Ryczywół.  Na potwierdzenie swych słów przypomnieli zebranym, że wśród dowodów na odwrócenie się Zimnego od swej gminy i swych wyborców jest fakt, iż mimo zaproszeń od ponad półtora roku nie uczestniczy on w sesjach rady gminy.

Zebrani wysłuchali informacji z działalności międzysesyjnej przewodniczącego rady oraz wójta, a informacji było sporo. Skarbnik Agnieszka Kostyk przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016. Sprawozdanie to zostało przyjęte bez uwag przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Po dyskusji nad sprawozdaniem, na podstawie uchwały i opinii komisji rewizyjnej oraz opinii RIO w Poznaniu, radni podjęli decyzję o udzieleniu absolutorium za rok 2016 wójt Renacie Gembiak-Binkiewicz, a jedynym, który się wyłamał był „etatowy opozycjonista” Łukasz Krzyśko. Były brawa, gratulacje i kwiaty, a na deser podwyżka. Jak powiedział przewodniczący:  Radni doceniając wykonanie 26 inwestycji, prawidłowe gospodarowanie budżetem gminy, społecznikostwo i niemal całodobowe zaangażowanie w pracę Renaty Gembiak-Binkiewicz, podjęli decyzję o podwyżce jej wynagrodzenia. Podwyżka nie jest wielka, ale dostrzegalna. Oscyluje w granicach między 9 a 10 procent, po wyliczeniu wszystkich składników płacy, a warto tu zauważyć, że i tak Renata Gembiak -Binkiewicz, pracując wciąż bez zastępcy, lokowana jest w dolnych rejonach listy zarobków wójtów podobnych gmin.

W dalszej części obrad radni zajęli się skargą na dyrektorkę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ludomach. Zadecydowali też o przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjno-sanitarnych dotyczących dębu szypułkowy, stanowiącego pomnik przyrody, a rosnącego na działce w Gorzewie. Wyrazili zgodę na nabycie przez gminę nieruchomości położonej w Orłowie oraz zaakceptowali wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2021.

Podobne artykuły