Finansowe decyzje w Ryczywole

RYCZYWÓŁ. 6 lipca odbyła się nadzwyczajna sesja rady gminy. Najistotniejszą część tego posiedzenia stanowiły uchwały dotyczące spraw budżetowych. Radni podjęli decyzję w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Uchwała o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie pożyczki zostanie przesłana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania pod kątem możliwości jej spłaty przez Gmine Ryczywół. Przy spełnieniu wszystkich określonych w umowie warunków będzie w 25% umarzalna.

Następnie radni przegłosowali omówione i uzasadnione wcześniej przez G. Nędzę, skarbnika Gminy, zmiany w budżecie na rok 2016. Konsekwencją przyjętych uchwał było kolejne glosowanie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryczywół na lata 2016 ? 2031. Po krótkiej dyskusji przewodniczący Michał Bogacz zakończył posiedzenie.

Podobne artykuły