Ryczywolanie przejmą kontrolę nad własną wodą

GMINA RYCZYWÓŁ. W Ryczywole powołało, w oparciu o stosowną uchwałę rady gminy, na mocy podpisanego już aktu notarialnego, Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole – spółka gminna z ograniczona odpowiedzialnością.

Prace nad tym projektem zaczęły się jakiś czas temu przy większościowym wsparciu radnych z koalicji obecnej wójt Renaty Gembiak Binkiewicz. Pani wójt postanowiła wystąpić ze Spółki Usług Komunalnych w Brzeźnie, bo to dla gminy był raczej marny interes.

Wystarczy policzyć; ujęcie wody było własnością ryczywolan, także wszelkie urządzenia i sieci. Spółka zarabiała na ryczywolskim majątku a w razie potrzeb inwestycyjnych spółka sięgała po ryczywolskie podatki. W tej sytuacji spółka zajmowała się więc głównie pośrednictwem i to za całkiem spore pieniądze. Zdaniem przewodniczącego rady Michała Bogacza – dotychczasowy układ był chory.

Głównym przeciwnikiem wystąpienia ze spółki był radny Łukasz Krzyśko, uważający, że – pospiech nie jest potrzebny, bo nie ma wiedzy, co do nowych cen za dotychczasowe usługi.

Jego konserwatyzm nie znalazł jednak poparcia ogółu, bo radny nie miał argumentów do pozostawania w dotychczasowym układzie. Nie trafiało do niego zapewnienie, że ceny wody będzie teraz ustalać spółka ryczywolska a nie czarnkowska. Nie przekonywał go i ten fakt, iż gmina mając cztery własne ujęcia wody i pełną infrastrukturę jest całkowicie samowystarczalna a pomimo to spółka z Brzeźna zgromadziła znaczną kwotę z tytułu amortyzacji i podzieliła ją pomiędzy wspólników w sposób rażąco nierówny. Spółka miała też dziwny system dzierżawienia na niekorzystnych zasadach własnego majątku samej sobie?

Podczas jednej z dyskusji, radny Łukasz Krzyśko stawiał jako priorytet jedynie cenę wody. Priorytetem zaś Michała Bogacza było to – aby ta woda była dobrej jakości, w przystępnej cenie w połączeniu ze ściekami i na dodatek gmina musi mieć pełną kontrolę nad własnym majątkiem. Poparł go w tym Roman Trzęsimiech zakładając, że – nawet jeśli woda zdrożeje to pieniądze trafią przynajmniej na rozwój własnej infrastruktury.

Wójt Renata Gembiak Binkiewicz stwierdziła wówczas: wyjście ze spółki jest pierwszym krokiem w kierunku uzyskania samodzielności.

Ta samodzielność stała się dziś już faktem. Początkowo biura ryczywolskiego przedsiębiorstwa będą się znajdować w budynku Biblioteki Publicznej w Ryczywole. Docelowo siedzibą spółki będzie budynek dawnej szkoły przy ul. 6 Stycznia w Ryczywole.

Działalność operacyjna zostanie rozpoczęta z dniem 1 lutego 2016 roku. Powołanie własnej spółki komunalnej pozwoli gminie na scedowanie zadań własnych nie tylko w zakresie dostarczania wody, ale i odbioru ścieków, utrzymania porządku na drogach i terenach gminnych, odśnieżania dróg na to właśnie przedsiębiorstwo. Będzie to najbardziej efektywna forma realizacji tych zadań, gdyż zmienią się formy finansowania, co jednocześnie może poprawić jakość świadczonych usług.

Przy ograniczonych finansach gminy i wysokich oczekiwaniach mieszkańców w zakresie gospodarki wodno-ściekowej istotne jest przejęcie zadań komunalnych przez nowopowstałą spółkę.

Przedsiębiorstwo to może też stać się beneficjentem programów unijnych i krajowych, co stwarza możliwości pozyskiwania dodatkowych funduszy na realizację kosztownych zadań z zakresu podstawowej infrastruktury technicznej, jakimi są: dostawa wody i odbiór ścieków.

Już w trzecim kwartale 2016 roku ruszą nabory wniosków o dofinansowanie budowy kanalizacji wodociągowej i ściekowej ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Złożenie przez spółkę wniosku o dofinansowanie np. budowy kanalizacji ściekowej w Ludomkach i Lipie, pozwoli na równoległe wnioskowanie w najbliższych latach przez Gminę Ryczywół o dofinansowanie innych inwestycji – np. budowy dróg, termomodernizacji budynków czy budowy hali widowiskowo-sportowej.

Tym razem wyjątkowo nie z początkiem roku, a od 1 lutego wprowadzone zostaną nowe stawki opłat za dostawę wody i odbiór ścieków.

Zostaną one przyjęte przez radę gminy na kolejnych 18 miesięcy, w oparciu o kalkulację uwzględniającą planowane do realizacji zadania, czyli np. wyłączenie małych i przestarzałych stacji uzdatniania wody w Nininie i Ludomach, co pozwoli poprawić jakość wody w Nininie, Gościejewku, Ludomach, Lipie i Dąbrówce Ludomskiej oraz ograniczyć koszty utrzymania.

Wraz z utworzeniem nowej spółki powstaną nowe miejsca pracy dla mieszkańców gminy, co stanowi kolejny ważny argument przemawiający za decyzją powołania do życia tego przedsiębiorstwa. W I kwartale przyszłego roku konieczne będzie wprowadzenie zmian w bieżących umowach rozliczeniowych.

Informacje dotyczące zmian organizacyjnych będą udostępniane na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ryczywole oraz przez pracowników spółki, którzy z początkiem nowego roku odwiedzą wszystkich odbiorców usług, celem zmiany umowy i poinformowania o zmianach formalno-prawnych, które będą obowiązywały od lutego 2016 r.

Taki pomysł na rozwiązanie działalności służb komunalnych doskonale sprawdza się już w wielu gminach w Polsce, w tym w obu pozostałych gminach wchodzących w skład powiatu obornickiego, prowadzi do oszczędności finansów samorządów terytorialnych i poprawia jakość usług, a co najważniejsze, teraz ryczywolanie będą sami stanowić o swoich sprawach, a to bardzo wiele znaczy.

Podobne artykuły