Są stypendia

POWIAT OBORNICKI. Właśnie ruszył program stypendialny dla uczniów, słuchaczy i studentów zamieszkujących na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego. Stypendia przyznaje Zarząd Województwa Wielkopolskiego, zaś kandydatów do tego stypendium zgłasza starosta powiatu lub burmistrz miasta na prawach powiatu według przynależności kandydata do stypendium do miejsca zamieszkania. Wszystkie dokumenty, w tym regulamin udzielania stypendiów dla uczniów, wzory wniosków i zobowiązań dostępne są na stronie internetowej Województwa Wielkopolskiego.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchacze i studenci zamieszkujący na stałe na terenie Wielkopolski, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

Uczą się lub studiują w trybie dziennym, osiągają najlepsze wyniki w nauce (zgodnie z regulaminem nie będą rozpatrywane wnioski uczniów, którzy za poprzedni rok nauki uzyskali średnią ocen 4,20 lub niższą oraz słuchaczy i studentów, którzy uzyskali za poprzedni rok nauki średnią 4,00 lub niższą), pozostają w trudnych warunkach materialnych (średni miesięczny dochód na 1 osobę nie może przekroczyć 650 zł netto albo 740 zł netto w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci).

Do wniosku o stypendium należy dołączyć odpowiednio: Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości średniej ocen w nauce za poprzedni rok szkolny/akademicki przez wnioskującego, świadectwo z poprzedniego roku szkolnego (tzn. III klasy gimnazjum) ucznia I roku szkoły ponadgimnazjalnej, świadectwo z poprzedniego roku szkolnego (dot. ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej) studenta I roku. Zaświadczenie ze szkoły/uczelni o obecnym statusie ucznia/słuchacza/studenta, w momencie składania wniosku, zestawienie potwierdzające status rodziny osoby wnioskującej oraz ich dochody netto osiągnięte za poprzedni rok kalendarzowy wraz z dokumentem poświadczającym o stałym zameldowaniu wszystkich wykazanych w niniejszym zestawieniu osób.

Potrzebne też jest zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy o wysokości dochodów osiągniętych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny, w tym wnioskującego ucznia/słuchacza/studenta oraz oświadczenie o wysokości dochodu za poprzedni rok kalendarzowy członków wchodzących w skład rodziny wnioskującego w przypadku gdy rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne lub w formie karty podatkowej. Trzeba też zadbać o zaświadczenie o dochodowości gospodarstwa rolnego, działów specjalnych produkcji rolnej z urzędu gminy, miasta i gminy w przypadku, gdy dotyczy to rolników.

Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany za poprzedni rok kalendarzowy, kserokopię aktu zgonu rodziców w przypadku, gdy wnioskodawca jest sierotą zupełną (oryginał do wglądu), oświadczenie potwierdzające status rodzica samotnie wychowującego dziecko/dzieci, kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności osoby wnioskującej poniżej 16 roku życia z miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (oryginał do wglądu), kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności osoby wnioskującej powyżej 16 roku życia, miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności bądź orzecznika ZUS z zaznaczeniem stopnia niepełnosprawności (oryginał do wglądu), kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, gdy w rodzinie wnioskującego jest osoba niepełnosprawna, z miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, bądź od orzecznika ZUS (oryginał do wglądu), zaświadczenia pozostałych niepełnoletnich członków rodziny o statusie ucznia.

Zaświadczenia pozostałych osób będących na utrzymaniu rodzica lub opiekuna prawnego, że za poprzedni rok kalendarzowy nie uzyskały dochodów.

Jeżeli osobie zainteresowanej stypendium uda się zebrać wszelkie wymagane dokumenty winna złożyc wniosek z odpowiednimi załącznikami, o których wyżej mowa, w starostwie powiatowym w Obornikach, w wydziale Oświaty, Kultury i Sportu p. 217), w terminie do 25 września 2015 r. ? uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

20 października 2015 r. ? słuchacze i studenci. Tu uwaga – w przypadku składania dokumentów za pośrednictwem poczty liczy się data wpływu do starostwa, a nie data stempla pocztowego.

Podobne artykuły