Kanalizacja w centrum

OBORNIKI. We wrześniu tego roku ministerstwo środowiska umożliwiło rozszerzenie zakresów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Z programu tego korzystało między innymi obornickie PWiK, wykonujące w ostatnich latach projekt polegający na zapewnieniu prawidłowego systemu odbioru ścieków na obszarze aglomeracji Oborniki. 

Wniosek przedsiębiorstwa o zwiększenie zakresu inwestycji został pozytywnie rozpatrzony, a umowę o dofinansowanie rozszerzono aneksem, uwzględniającym kolejne trzy przedsięwzięcia, czyli: budowę kanalizacji sanitarnej w Obornikach, w rejonie ulic Powstańców Wlkp., Sądowej i Wąskiej; sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Droga Leśna oraz w ramach modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków. Realizacja projektu, to kolejny kilometr sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanlikami i to w samym nieskanalizowanym dotąd centrum miasta. Prace budowlane obejmują również odtworzenia nawierzchni po budowie kanalizacji w technologii z kostki betonowej i masy bitumicznej. Wartość  tych zadań to 1.132.590,52 zł. Pierwszy z trzech kontraktów aneksu właśnie się rozpoczyna. Firma WUPRINŻ SA przystępuje do realizacji inwestycji w rejonie ulic Powstańców Wlkp, Sądowej i Wąskiej. Do marca przyszłego roku trzeba się będzie liczyć z utrudnieniami w ruchu drogowym, ale pożytku z tego nie da się przecenić. 

Podobne artykuły