Nie będzie likwidacji – Gimnazjum nr 2 zostanie przeniesione do opuszczonego budynku Agrobiznesu

ROGOŹNO. Temat rogozińskiego szkolnictwa ponownie budzi kontrowersje. Burmistrz Bogusław Janus oficjalnie ogłosił zamiar przeniesienia Gimnazjum nr 2 z budynku Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego, do budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu. 

Z tego powodu w lutym odbyły się trzy spotkania – z rodzicami, pedagogami i związkami zawodowymi. Wielu nadal jednak uważa, że chodzi o likwidację placówki. Pytany przez nas w tej sprawie burmistrz odpowiada: aby zlikwidować szkołę organ prowadzący jest zobowiązany co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły rodziców, wielkopolskiego kuratora oświaty  oraz  organ wykonawczy. Oznacza to, że likwidacja szkoły następuje w drodze uchwały rady miejskiej. Jak wiadomo takiej uchwały nie przedstawiłem radzie miejskiej, czyli nie ma możliwości likwidacji tej placówki. Gimnazjum nr 2 w Rogoźnie nie będzie likwidowane. Nabór uczniów do tej szkoły będzie się odbywał tak jak w poprzednich latach szkolnych. 

Przeciwko przeniesieniu, które wielu uznaję nadal za likwidację, buntują się część grona pedagogicznego i dyrekcja. Twierdzą, że dla gminy ekonomia jest ważniejsza od edukacji. Sytuację finansową wielokrotnie na spotkaniach z nauczycielami i uczniami wyjaśniał burmistrz. – W roku 2000, gdy była wprowadzana reforma oświaty, w Rogoźnie zlikwidowano Szkołę Podstawową  nr 1 i na jej bazie utworzono Gimnazjum nr 1, ale nadal brakowało miejsc dla uczniów i właśnie w Zespole Szkół  H. Cegielskiego umiejscowiono Gimnazjum nr 2. Podpisano korzystne porozumienie pomiędzy zarządem powiatu obornickiego a zarządem gminy, gdyż gmina przekazywała tylko do powiatu subwencję. W poprzedniej kadencji rada podejmowała  uchwały o przekazywaniu  dodatkowych środków. W 2011 roku gmina przekazała dotację wysokości 110 000 zł, zaś w 2012 roku w budżecie jest zaplanowana  kwota  220 000 zł. W okresie tworzenia gimnazjów uczniów w tych szkołach było więcej, niż obecnie. Prognozujemy wyraźny spadek uczniów przez najbliższe sześć lat. Z punktu ekonomicznego gminy najlepiej by było, gdyby w mieście  było jedno gimnazjum i dlatego w sierpniu 2011 roku podpisałem ze starostą porozumienie o rozwiązaniu zespołu szkół. 

Janus tłumaczył również, dlaczego szkoła jest przenoszona właśnie do budynku Agrobiznesu. – Rada powiatu 24 stycznia podjęła uchwałę, że z dniem 1 września Zespół Szkół Agrobiznesu będzie miał siedzibę w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego. W związku z tą uchwałą istnieje możliwość przejęcia  na podstawie umowy użyczenia na cele oświatowo-wychowawcze budynków przy ul. Kościuszki 41 przez samorząd  Rogoźna. Na posiedzeniu zarządu powiatu złożyłem wstępną deklarację przejęcia tych budynków na cele oświatowe. Jeśli od września  w Zespole  Szkół im. H. Cegielskiego  miałyby funkcjonować trzy szkoły oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, czyli około 900 – 1000 uczniów, to proponuję, aby Gimnazjum nr 2 miało siedzibę w budynku Zespołu Agrobiznesu. Jestem przekonany, że przeniesienie Gimnazjum nr 2 do budynku Agrobiznesu spowoduje uporządkowanie kompetencji czyli, że powiat będzie prowadził i odpowiadał za szkoły ponadgimnazjalne, a gmina za przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja. Jeśli nadal trzy szkoły miałyby się mieścić w jednym budynku, to obawiam się o  bezpieczeństwo uczniów i  właściwe warunki dydaktyczne.

Na spotkaniu z rodzicami uczniów klas szóstych w Szkole Podstawowej nr 3 propozycji przeniesienia gimnazjum nie akceptowali nauczyciele. Rodzice odetchnęli z ulgą na wiadomość o przeniesieniu, a nie likwidacji. Jeden z członków rady rodziców nawet powiedział: to fantastyczny pomysł i lepszego nie ma. Propozycja daje możliwość kontynuowania klas sportowych. 

15 lutego odbyły się konsultację ze związkami zawodowymi, które pozytywnie zaopiniowały propozycję przeniesienia Gimnazjum nr 2. Postawiły jednak następujące warunki: nauczyciele zatrudnieni w Gimnazjum nr 2 nadal w tej szkole powinni pracować, należy zadbać o zatrudnienie dotychczasowych pracowników administracji i obsługi, liczebność uczniów w oddziałach Gimnazjum nr 1 i nr 2 będzie taka sama i wynosiła nie więcej niż 26 uczniów, a  liczba oddziałów w tych gimnazjach winna być porównywalna. 

Ostatnie spotkanie w sprawie przeniesienia miało miejsce w minionym tygodniu. Po budynku Agrobiznesu dyrektor Jerzy Łatka oprowadził radnych i burmistrzów. Następnie odbyła się rzeczowa, choć burzliwa dyskusja, której zakończenia można będzie się spodziewać na najbliższej sesji rady miejskiej, w środę. 

Burmistrz Janus już zapowiada: jeśli po spotkaniach i analizach będę przekonany, że to dobry pomysł oraz uzyskam akceptację  radnych, to zaproponuję w najbliższym czasie  radzie miejskiej uchwałę o zmianie siedziby szkoły.

Podobne artykuły