Pytania o wolną prasę

OBORNIKI. Poseł obornicki Adam Szejnfeld wystosował zapytanie poselskie do ministra kultury w sprawie ewentualnych zmian w prawie dotyczących prasy lokalnej. Poseł pytał o działania, jakie mają być podejmowane, aby przeciwdziałać wielu zjawiskom powodującym nierówną konkurencję na rynku prasy lokalnej. Poseł uważa także, iż należy zwiększyć prawo dostępu dziennikarzy do informacji publicznych oraz informacji niepublicznych. 

O tym, że w procesie kształtowania postaw obywatelskich, który jest podstawą budowania nowoczesnego społeczeństwa demokratycznego jedną z dominujących ról powinna i może spełniać prasa lokalna nie trzeba nikogo przekonywać – napisał Szejnfeld. Jednak istnienie tzw. „samorządówek” powoduje zagrożenie wieloma szkodliwymi zjawiskami. Pierwszym aspektem, jest zaburzanie konkurencyjności na rynku prasy lokalnej. Dzieje się tak, iż często gazety wydawnictw samorządowych są sprzedawane po znacznie niższych cenach ze względu na pośrednie lub bezpośrednie dofinansowywanie de facto z pieniędzy publicznych. Istnieje także ewidentne zagrożenie konfliktu interesów, gdyż poza funkcją informacyjną jednym z zasadniczych zadań prasy lokalnej jest pełnienie funkcji kontrolnej względem władz. Ta funkcja, będąca wynikiem zasady rzetelności i prawdy w informowaniu, z oczywistych  względów może w pewnych sytuacjach stać w sprzeczności z interesami rządzących. Ponadto kolejnym skutkiem omawianego konfliktu interesów jest utrudnianie prywatnym wydawcom zdobycia informacji dotyczących działań lokalnych władz. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być czasem chęć ukrycia pewnych działań, lecz częściej wystarczy spowodowanie opóźnienia w uzyskaniu informacji, by obniżyć konkurencyjność tytułów prywatnych względem samorządowych – pisze Szejnfeld.

Podobne artykuły