NIK: Rydzewska pozytywnie

WARSZAWA. Najwyższa Izba Kontroli poinformowała o wynikach kontroli stanu realizacji „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Chodzi o tak zwane schetynówki, a piszemy o tym, ponieważ wśród kontrolowanych gmin znalazły się również Oborniki, oceną zaś objęto działania burmistrz Rydzewskiej podczas jej drugiej kadencji. 

Celem była ocena wsparcia środkami z budżetu państwa przebudowy, budowy i remontów obornickich dróg gminnych, w tym zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego, a także ocena tworzenia powiązań sieci dróg gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych.

Urząd miasta w Obornikach uzyskał od NIK ocenę pozytywną, co rzecz jasna powinno być powodem do dumy dla poprzednich władz gminy. 

Do tej pozytywnej oceny wytknięto Obornikom kilka nieprawidłowości, które jednak nie miały wpływu na ogólny wydźwięk sprawozdania.  Ustalono, że  Oborniki były wśród 20 zarządców dróg (57,1% skontrolowanych) nie prowadzących prawidłowo tzw. książek dróg a prowadzona ewidencja dróg była niekompletna albo nieaktualna. Stwierdzono braki w zakresie przeprowadzania okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, zarówno pod względem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak i ich stanu technicznego. W protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację ulicy Towarowej omyłkowo podano niezgodne ze stanem faktycznym daty składania i otwarcia.

Natomiast Oborniki jako jedyne w kraju przedstawiły pełne dane w zakresie stopnia dekapitalizacji administrowanych dróg (relacja długości dróg gminnych wymagających remontu do całkowitej ich długości), za co zyskały pochwałę NIK.

Podobne artykuły