Pomoc społeczna w Ryczywole

RYCZYWÓŁ. Wśród spraw podejmowanych podczas minionej sesji rady gminy znalazło się sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na pytania radnych dotyczące wielu aspektów pomocy społecznej w gminie odpowiadała obecna na sesji kierownik GOPs-u w Ryczywole Elżbieta Gawrońska.  Działalność GOPS-u inansowana jest ze środków budżetu gminy i budżetu państwa. Środki te przeznaczone są na przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń, pracę socjalną, rozpoznawanie i ocenę potrzeb społecznych. 

W 2009 roku GOPS udzielił wsparcia 252 rodzinom, w których żyło 866 osób, co stanowi 11,84% mieszkańców gminy Ryczywół. Pracownicy przeprowadzili w minionym roku 953 wywiady środowiskowe. Pomocy w postaci pracy socjalnej udzielono 50 rodzinom, wydano 747 decyzji administracyjnych. Na te wszystkie działania wydatkowano kwotę 3 mln. 217 tys. zł , z czego na zasiłki przeznaczono 2 mln. 464,5 tys. zł. 

W ramach zadań własnych prowadzono wiele form pomocy dla mieszkańców gminy w różnym wieku. Zadaniem posiłek-drugie śniadanie w szkole objęto 121 dzieci, a w sumie na ten cel wydano 32 tys. zł  Z zasiłku okresowego skorzystało 57 osób, co przy liczbie 240 świadczeń daje kwotę ponad 76 tys. zł.  Z usług opiekuńczych korzystało w minionym roku 17 osób. Usług takich wykonano 4425 na kwotę ponad 121 tys. zł.  W ramach tzw. pomocy sąsiedzkiej skorzystały 2 osoby, liczba świadczeń wyniosła 1080, a kwota pomocy to 4900 zł. 

W minionym roku GOPS opłacał również pobyt pięciu osób w domach pomocy społecznej. Na ten cel wydatkowano kwotę prawie 94 tys. zł  w skali roku. Z zasiłków stałych skorzystało 26 osób – w sumie wydatkowano 25 tys. zł.  Formą pomocy w postaci zasiłków celowych objęto 163 osoby na kwotę prawie 75 tys. zł  Pomoc w formie zasiłków celowych polegała głównie na zakupie żywności, odzieży, sprzętu gospodarstwa domowego, opału oraz dopłaty do energii elektrycznej. 

W roku 2009 ryczywolski GOPS realizował rządowy program Posiłek dla potrzebujących, którego celem było zapewnienie gorącego posiłku potrzebującym mieszkańcom. Program przewidywał również przyznawanie zasiłków celowych, z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych. Na realizację tego programu ze środków własnych gminy przeznaczono 32 tys. zł, a dotacja z budżetu państwa wyniosła 42 tys. zł.  W ramach programu pomocą w formie drugiego śniadania odjęto dodatkowo 223 dzieci. W ramach zadań zleconych GOPS udzielił pomocy finansowej na kwotę ponad 48 tys. zł  wypłacając 24 osobom zasiłki stałe, świadcząc jednej osobie specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz opłacając składki na ubezpieczenie zdrowotne 19 potrzebującym.

W ramach programu Uczeń na wsi ze środków PFRON pozyskano kwotę 20 tys. 400 zł na wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez 25 niepełnosprawnych uczniów. Z programu Chwytaj dzień-korzystaj z szansy wzięło udział 15 kobiet. W roku 2009 usługami opiekuńczymi o wartości ponad 128 tys. zł  objęto 17 osób z terenu gminy, w tym jedną osobę z zaburzeniami psychicznymi. W ramach wypoczynku letniego 15 dzieci uczestniczyło w kolonii letniej w Świerzynie, finansowanej ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a 7 dzieci w kolonii we Wronawie organizowanej przez Kuratorium Oświaty. GOPS zajmował się również rozdzielaniem pomocy żywnościowej z Programu Unijnego PAED rodzinom z gminy Ryczywół. W sumie przy współpracy z Caritas Polska przy Parafii św. Mikołaja rozdano 53 517 kg żywności 882 osobom. GOPS prowadził też przedświąteczne zbiórki żywności w sklepach na terenie Ryczywołu.    

Podobne artykuły