Przy dwóch wstrzymujących absolutorium Gacka

RYCZYWÓŁ. Podczas minionej sesji rady obradowano nad przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2009 i udzielenia absolutorium wójtowi. Po dokonaniu kontroli licznych sprawozdań, nie stwierdzono rażących uchybień. Analiza wykonania wydatków budżetowych wykazała wprawdzie odchylenia między planami a realizacją, lecz wynikały one z przyczyn niezależnych od lokalnych władz.  

Ale w czasie sesji padło kilka poważniejszych oskarżeń. Wójtowi zarzucono między innymi, że gmina Ryczywół wciąż mało korzysta z pomocy unijnej i środków tych nie pozyskuje, choć jest to możliwe. Kolejny zarzut dotyczył przypadku świetlicy wiejskiej w Gorzewie, która remontowana jest ze środków gminnych, a jej właścicielem jest skarb państwa.  Radni docenili szereg zrealizowanych inwestycji, ważnych dla mieszkańców gminy, jak remont placu 3 Maja, rozbudowa dróg na os. Przyjaźni, budowa drogi do oczyszczalni ścieków, czy remonty świetlic. W sumie stwierdzono, że środki publiczne były w roku ubiegłym były wydatkowane w sposób gospodarny i oszczędnościowy. Ostatecznie zdecydowaną większością, przy dwóch głosach wstrzymujących, radni z gminy Ryczywół udzieli absolutorium wójtowi Gackowi.   

Podobne artykuły