Szansa nadodatkowe pieniądze

OBORNIKI. Z inicjatywy burmistrz Obornik Anny Rydzewskiej spotkali się 8 lipca w urzędzie miejskim w Obornikach przedstawiciele gmin Margonin, Wyrzysk, Rogoźno i Wągrowiec, którzy rozpoczęli rozmowy na temat utworzenia stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka (LGR). W ramach czterech osi priorytetowego programu operacyjnego „RYBY 2007–2013” LGR mogłaby wnioskować o duże środki na rozwój swego obszaru. Po analizie założeń programu uczestnicy spotkania wyrazili zainteresowanie tą inicjatywą. W najbliższym czasie zostaną podjęte ostateczne decyzje o utworzeniu stowarzyszenia.

W ramach programu „RYBY” będzie można pozyskać środki m.in. na: poprawę dostępu do internetu, na poprawę funkcjonowania transportu publicznego, na rewitalizację miejscowości, w tym – remonty, chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków i miejsc wypoczynku, remonty lub wyposażanie budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne, związane z pomocą społeczną lub ochroną zdrowia, remonty, odbudowę lub modernizację budynków i obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków. 

Można także finansować organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, rozwijających ich zainteresowania i talenty, promocję obszaru objętego strategią, budowę małej infrastruktury turystycznej, budowę i modernizację obiektów służących do prowadzenia działalności gospodarczej, poprawę drożności szlaków wodnych, oczyszczanie i odmulanie cieków wodnych i wiele innych.

Podobne artykuły