Dyskusje nad funduszem sołeckim

RYCZYWÓŁ. Radni gminni, po zasięgnięciu opinii sołtysów, postanowili podjąć uchwałę w sprawie wyodrębnienia środków w budżecie gminy na utworzenie funduszu sołeckiego. Ustawa gwarantuje środki w budżecie gminy dla każdego z sołectw w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Pieniądze z funduszu sołeckiego przeznaczane będą na realizację zadań własnych służących poprawie warunków życia mieszkańców wsi. 

Nie wszyscy sołtysi byli za utworzeniem funduszów sołeckich w swoich wsiach. Istnienie takiego funduszu wiążę się z dodatkowymi obowiązkami związanymi chociażby z rozliczeniem się z otrzymanych pieniędzy, pisaniem wniosków do wójta o przyznanie w danym roku budżetowym środków z funduszu, choć pieniędzy na każde sołectwo nie będzie więcej niż dotychczas. W zasadzie zmieni się tylko sposób wydatkowania i rozliczania publicznych pieniędzy, co niektórzy sołtysi odbierają jako utrudnienie. 

Fundusze powstaną. Jak regulowane ustawą rozwiązanie finansowania sołectw będzie funkcjonować, okaże się w najbliższych latach. 

Podobne artykuły