Nagrody dla sportowców z Ryczywołu

RYCZYWÓŁ. Klubu sportowego już w Ryczywole nie ma, za to miejscowi samorządowcy w inny sposób będą wkrótce wspierać dokonania sportowe swoich mieszkańców. 

Na ostatniej sesji rady gminy radni podjęli uchwałę w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe. Zgodnie z brzmieniem uchwały o takie uhonorowanie wyczynów na niwie sportowej mogą ubiegać się zawodnicy nie posiadający licencji zawodnika, osiągający wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Wyróżnienia i nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym lub będącymi członkami klubów sportowych mających siedzibę i działających na terenie gminy Ryczywół. 

Nagrody dla sportowców będą przyznawane w formie pieniężnej przez wójta w wysokości: 1500 zł dla zawodników, którzy zajęli I-XX miejsca w konkursach międzynarodowych, 1200 zł. dla zawodników, którzy zajęli I-X miejsca w konkursach ogólnopolskich, 1000 zł. dla zawodników, którzy zajęli I-VI miejsca w konkursach wojewódzkich. Dla zawodników, którzy zajęli I-III miejsca w konkursach powiatowych przyznano wyróżnienie w wysokości 800 zł. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w tym samym roku kalendarzowym dwóch lub więcej wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, przyznaje się jedną nagrodę, której wysokość jest korzystniejsza dla zawodnika. 

Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić klub sportowy, stowarzyszenia sportowe lub radny Rady Gminy. Wnioski należy składać na odpowiednim druku do 31 sierpnia każdego roku. Rozpatrywaniem wniosków będzie zajmowała się powołana przez wójta komisja, zaś wręczenie nagród może nastąpić podczas obchodów Dni Ryczywołu oraz innych okazjonalnych świąt lub wydarzeń sportowych. Nagrody dla nieletnich wybitnych sportowców przekazywane będą na ręce rodziców. 

Podobne artykuły