Średnio bezpieczna gmina

RYCZYWÓŁ. Jednym z punktów obrad podczas ostatniej sesji rady gminy w Ryczywole 25 lutego było sprawozdanie z realizacji programu Bezpieczna gmina przez rewir dzielnicowych w Ryczywole w 2008 roku. Na sesji obecny był kierownik rewiru Gracjan Potocki. Oprócz charakterystyki rewiru dzielnicowych i opisu realizacji zadań ujętych w programie w sprawozdaniu znalazł się szczegółowy opis zagrożeń, na jakie narażeni byli mieszkańcy gminy w roku ubiegłym. 

W odniesieniu do 2007 roku liczba odnotowanych przestępstw wzrosła z 51 zdarzeń do 60. Najbardziej zagrożonymi miejscowościami były Ryczywół, gdzie miało miejsce 20 zdarzeń oraz Ludomy z 13 zdarzeniami. W pozostałych miejscowościach zdarzenia występowały rzadziej, a w niektórych w ogóle nie zgłaszano przestępstw. 

Najwięcej odnotowano kradzieży – 13 oraz kradzieży z włamaniem – 7. Poza tym największe zagrożenie stwarzali nietrzeźwi kierujący. Zatrzymano ich w zeszłym roku 22. Są to ci kierowcy, wobec których wszczęto postępowanie karne. Nieznana jest liczba osób faktycznie prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu, ale można przypuszczać, że jest ich wielu. 

Wiadomo natomiast kiedy mieszkańcy gminy najczęściej prowadzili po tzw. kielichu. Dniami najbardziej owocnymi w zatrzymania nietrzeźwych kierowców były soboty i poniedziałki. 

Spośród inny zagrożeń w gminie doszło do: dwóch uszkodzeń ciała, rozboju, oszustwa, czterech gróźb karalnych, podrobienia dokumentów i również karanego niepłacenia alimentów. 

W 2008 roku na terenie gminy przeprowadzono 175 interwencji policyjnych, czyli o 7 więcej niż w 2007 roku. Z ogólnej liczby interwencji 60 przeprowadzili policjanci z rewiru dzielnicowych w Ryczywole.  Interwencji dotyczących przemocy w rodzinie (czyli procedury niebieskiej karty) odnotowano 9, wszczęto również postępowanie karne związane z przemocą w rodzinie. Rodziny objęte procedurą niebieskiej karty były przez dzielnicowych kontrolowane przynajmniej raz w miesiącu, podobnie jak nieletni zagrożeni demoralizacją. W tych przypadkach policjanci podejmowali działania we współpracy z miejscowym GOPS-em.  

Jak zwykle najpopularniejszymi miejscami gromadzenia się grup młodzieżowych popełniających wykroczenia były ryczywolski Plac 1 Maja oraz Osiedle Przyjaźni. Miejsca te były sukcesywnie kontrolowane o różnych porach dnia i w różne dni tygodnia. Znajdujące się tam osoby legitymowano, a popełniających wykroczenia karano mandatami lub pouczano oraz kierowano wniosek o ukaranie do sądu.  

Podobne artykuły