Pomagają kształcąc

OBORNIKI. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach świadczy wiele rodzajów pomocy. Niedawno zakończono działania dotyczące realizacji projektu systemowego w ramach projektu operacyjnego – kapitał ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską. 

Projekt pod nazwą „Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi aktywnej polityki społecznej na ternie miasta i gminy Oborniki”. W tym roku swym działaniem program objął 20 kobiet. Podstawowym celem projektu była aktywizacja wybranych pań zarówno w wymiarze zawodowym, jak i szeroko rozumianym aspekcie społecznym. Z założenia starano się osiągnąć cel poprzez spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym, terapeutą oraz skierowanie części uczestniczek na kursy zawodowe. 

Beneficjentki wspierane były również w formie zasiłków. Efektami prowadzonego projektu było między innymi uzyskanie certyfikatów ukończenia kursów. Spośród uczestniczek projektu  – kurs profesjonalnego sprzątania ukończyło 7 pań, kurs obsługi fiskalnej 5 kobiet, a jedna uczestniczka projektu kurs opiekunki domowej. Z wszystkimi beneficjentkami odbyły się spotkania grupowe, a także indywidualne z psychologiem, których celem była zmiana motywacji do podjęcia aktywności na rynku pracy czy poprawa autowizerunku. Panie uczestniczyły również w zajęciach z doradcą zawodowym, podczas których zdobyły umiejętności praktyczne np. prawidłowe przygotowanie dokumentów aplikacyjnych czy odpowiednia prezentacja podczas rozmów kwalifikacyjnych.

Na zakończenie OPS zaprosił wszystkie panie na spotkanie, aby podsumowały i wyraziły swoje opinie na temat zrealizowanego projektu. Efekt przeprowadzonych działań był bardzo pozytywny, beneficjentki ubolewały jedynie nad ograniczonym czasem ćwiczeń praktycznych podczas kursów zawodowych. Obornicki Ośrodek Pomocy Społecznej zamierza w najbliższych latach realizować kolejne projekty, które mają wpłynąć na poprawę sytuacji mieszkańców gminy Oborniki i zmniejszać obszar wykluczenia społecznego.

Obecnie powstaje już plan działań na 2009 rok. 

Podobne artykuły