Perturbacje z budową szkoły w Chrustowie

CHRUSTOWO. Po naszym, artykule na temat wstrzymania rozbudowy szkoły w Chrustowie, kierownik budowy Wiesław Szczepaniak przesłał nam swoje stanowisko w tej sprawie. Zamieszczamy je poniżej, informując jednocześnie, że sprawa ma jeszcze bardziej skomplikowane podłoże. Niemal wszyscy uczestnicy sporu obwiniają się wzajem a nierzadko padają oskarżenia nawet o wymuszanie łapówki czy podobne niegodziwości.

Burmistrz Obornik uprzedziła, że nie jest stroną sporu ani się weń nie zamierza angażować, ale jeżeli wykonawca nie będzie realizował projektu i nie zastosuje się do opinii powołanego przez nią niezależnego biegłego sądowego w zakresie budownictwa, to będzie zmuszona doprowadzić do zmiany wykonawcy rozbudowy. 

W chwili obecnej sytuacja jest taka: budowa została zatrzymana w oczekiwaniu na naprawę stropu. Straż miejska zabezpieczyła plac a dzieci czekają na nową szkołę.   

Nie jest prawdą, że powodem wstrzymania budowy była negatywna opinia inspektora nadzoru pełniącego swe obowiązki do dnia 01.09.08r. co potwierdzają zapisy w dzienniku budowy.  Nie jest prawda, że inż. Ireneusz Liczak przejął obowiązki inspektora nadzoru od dnia 02.09.2008r.  tj. od momentu zaprzestania pełnienia obowiązków przez osobę dotychczas pełniącą tę funkcję.  Po dzień dzisiejszy nie nastąpiło przejęcie obowiązków przez osobę wyznaczoną przez inwestora  do pełnienia tej funkcji  na realizowanym obiekcie (brak zapisów w dzienniku budowy na tę okoliczność).  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. & 6 ust.2 i 4 osoba przyjmująca obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego dokonuje wpisu na stronie pierwszej  dziennika budowy,  potwierdzając własnoręcznym podpisem i datą przyjęcie powierzonych im obowiązków. Pan inż. Ireneusz Liczak po dzień dzisiejszy takiego wpisu w dzienni budowy nie dokonał.  Nie jest prawda, że budowę wstrzymał inspektor nadzoru inwestorskiego. Natomiast jest prawdą, że budowę wstrzymał występujący w roli projektanta inż. Ireneusz Liczak, dokonując wpisu w dzienniku budowy w dniu  26.08.2008r. czym dopuścił się złamania prawa budowlanego art. 21.  – Nie jest prawdą, że montaż stropów Teriva  prowadzono  niezgodnie z projektem, montaż odbywał się w oparciu o sporządzony  przez inż. Ireneusz Liczaka  projekt budowlany  i wydane pozwolenie na budowę. Niezaprzeczalnym jest fakt, że projekt dopuszcza wykonanie stropów w dwóch  odmiennych technologiach, pierwszej preferowanej przez producenta stropów  (instrukcji montażu wydanej przez producenta, stanowiącej składnik zatwierdzonego projektu) drugiej, wg rysunku  autorstwa inż. Ireneusza Liczaka wchodzących w skład tego samego projektu. Pan inż. Ireneusz Liczak w zatwierdzonym projekcie przedstawił do realizacji dwie wykluczające się wersje tego samego stropu. Natomiast w art. 20 ust.2  prawa budowlanego, ustawodawca stwierdza, że do podstawowych obowiązku projektanta należy dokonanie skoordynowania opracowania projektowego, tj wyeliminowanie wskazanych niedoróbek w projekcie  budowlanym, w tym przypadku (dwóch odmiennych technologii wykonania stropów) autorstwa inż. Ireneusza Liczaka przed złożeniem przez niego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Prawo budowlane określa prawa i obowiązki poszczególnych uczestników procesu budowlanego odnoszące się do przedstawionego przypadku. Informuję, że materiały budowlane wbudowane na obiekcie posiadają wymagane dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Na potwierdzenie przedstawionego stanu faktycznego kierownik budowy dysponuje  zgromadzoną korespondencją i dokumentacją budowy w powyższej sprawie.

 

Podobne artykuły