Pomoc socjalna dla ryczywolskich uczniów

RYCZYWÓŁ. Podczas ostatniej sesji rady gminy w Ryczywole, która odbyła się 18 czerwca radni uchwalili regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Taką pomoc w formie stypendium może otrzymać uczeń, który zakwalifikuje się do danej grupy dochodowej. Wysokość miesięcznego stypendium w danym roku zależy od tego, do której z trzech grup dochodowych zakwalifikuje się ucznia. 

I tak, jeśli dochód miesięczny za osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 150 zł, to kwota ta wynosi 120 zł, jeśli dochód na osobę wynosi 150-250 zł uczeń dostanie 90 zł miesięcznie, a jeśli przekracza 250 zł. do kwoty ustawowej zapisanej w ustawie o pomocy społecznej – ta kwota wyniesie 60 zł. Przyznanie zasiłku może również uzasadnić zdarzenie losowe, takie jak pożar, zalanie, kradzież. Stypendium może być udzielone w formie: pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych w tym wykraczających poza plan nauczania, jak i w zajęciach odbywających się poza szkołą, pomocy rzeczowej (zakup podręczników, obuwia, ubioru sportowego) oraz pokrycia kosztów dojazdu i zakwaterowania ucznia w miejscu nauki. 

Podobne artykuły