Obchody 135-lecia Banku Spółdzielczego w Obornikach

OBORNIKI, OBJEZIERZE. 135-lecie Ludowego Banku Spółdzielczego w Obornikach uczczono Mszą Świętą w objezierskim kościele a następnie uroczystością w tamtejszym pałacu.  Nie zabrakło na niej przedstawicieli władz samorządowych, spół- dzielczych a także prezesów zaprzyjaźnionych banków.  Całość prowadził Andrzej Janka, przewodniczący Rady Nadzorczej. Platynową odznakę Spółdzielczej Grupy Bankowej wręczono prezes Krystynie Twarogal. Odznaczono także Małgorzatę Kaczmarek, Gabrielę Walińską, Leszka Ostrowskiego, Bronisława Balcerowiaka, Ryszarda Jusika, Andrzeja Jankę, Eugeniusza Miężała, Irenę Tetzlaff, Barbarę  Maćkowiak, Małgorzatę Snitą, Jadwigę Kucz, Teresę Pol oraz Karolinę Cisowską. 

W świadomości mieszkańców miasta, Ludowy Bank Spółdzielczy postrzegany jest od lat jako element składowy codziennej rzeczywistości, wtopiony w jego architekturę, w tryb gospodarczego rozwoju miasta i gminy, istniejący niejako „od zawsze” – mówiła prezes Twarogal.

Z okazji jubileuszu zarząd przygotował okolicznościową lokatę, dzięki której każdy mógł wziąć udział w losowaniu nagrody – samochodu Renault Thalia oraz 10 nagród pieniężnych. W przeddzień uroczystości odbyło się losowanie a szczęśliwą posiadaczką nowego auta została pani Zofia Pietz z ulicy Szamotulskiej w Obornikach. Wielce wzruszona pani Zofia odebrała kluczyki od srebrnego wozu, który stał  przed objezierskim pałacem.

Część artystyczną uroczystości uświetnił recital fortepianowy pana Markiewicza, występ chóry Cantillena i orkiestry dętej pod dyrekcją pana Warguły. 

Ludowy Bank Spółdzielczy w Obornikach działa na rynku usług finansowych ponad sto lat i należy do grona najstarszych banków spółdzielczych w Wielkopolsce. W czerwcu minęło 135 lat od powołania w 1873 roku do życia pierwszego w Obornikach banku pod nazwą "Bank Ludowy dla Obornik i okolic spółka zapisana".

Różne były przez te lata losy banku, tak jak różne były wydarzenia dziejowe wpływające na losy kraju, regionu czy też miasta, w którym Bank został powołany do życia. Podobnie jak cała spółdzielczość bankowa przeżywał wzloty i upadki. To, że przetrwał wiele burz dziejowych, przypisać należy temu, że powołany został nie "z odgórnych nakazów", lecz w wyniku spontanicznego działania ludzi świadomych podejmowanego celu.

Czynniki ekonomiczne skłaniające Polaków pod zaborem pruskim do tworzenia własnych organizacji finansowych i gospodarczych były w okresie nasilonej polityki germanizacyjnej nierozerwalnie związane z walką o zachowanie polskości tych ziem. Idąc za przykładem działaczy Związku Spółdzielni Zarobkowych oraz podejmując patriotyczne wyzwanie samoobrony przed konkurencją niemiecką, a szczególnie za staraniem patrona, księdza Augustyna Samarzewskiego, obywatele Ziemi Obornickiej podjęli działania mające na celu utworzenie Banku Ludowego.

Za datę powstania Banku Ludowego w Obornikach uważa się dzień 6 czerwca 1873 roku. Miało to miejsce w okresie dwóch lat od powołania w Poznaniu Związku Spółek Zarobkowych Polskich na Wielkie Księstwo Poznańskie i  Prusy Zachodnie, późniejszy Związek Spółek Zarobkowych i Gospodarczych w Poznaniu. Powstanie Banku było nie tylko wyborem celu, ale i nakazem chwili dla światłych obywateli miasta, którzy widzieli potrzebę organizowania lokalnej społeczności do samoobrony ekonomicznej przed germanizacją i uciskiem pruskiego zaborcy. Dzięki temu możemy się cieszyć, że Bank nasz przetrwał i zapisał się na kartach historii miasta i regionu.

Od chwili powstania w 1873 roku do 1897 roku trwał powolny rozwój Banku z okresami zastoju i stagnacji, dynamiczny okres rozwoju przypada na lata od 1897 do 1914 roku. W okresie I wojny światowej bank prowadził jedynie ograniczoną działalność, ale w okresie międzywojennym, mimo ogólnego kryzysu ekonomicznego w latach 30-tych, systematycznie się rozwijał osiągając stabilną kondycję, W czasie II wojny światowej bank został przejęty przez okupanta i prowadzi ograniczoną działalność aż do czerwca 1942 roku, a następnie został  postawiony zostaje w stan likwidacji przez Zarządcę Komisarycznego Rudolfa Schwartza i wykreślony z rejestru sądowego, W latach 1945-1950 Bank Ludowy działa według zasad i wzorów przedwojennych jako spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością. Po roku 1950 polityczne dostosowanie działalności banków do  stalinizmu znacznie ograniczyło  jego samodzielność, ale po 1958 roju nastąpił powrót do nazwy Bank Spółdzielczy oraz dalszy dynamiczny rozwój. W 1975 roku podporządkowano go Bankowi Gospodarki Żywnościowej – w tym czasie nastąpiło znaczne ograniczenie spółdzielczego charakteru Banku, a BGŻ spełniał funkcję centrali organizacyjnej i finansowej. W roku 1990 Bank Spółdzielczy uzyskał niezależność i swobodę działania. W 1995 roku podpisał umowę zrzeszenia z z innymi bankami spółdzielczymi w ramach Gospodarczego Banku Wielkopolski. 30 kwietnia 1997 roku nastąpiło przyłączenie Banku Spółdzielczego w Ryczywole do Banku Spółdzielczego w Obornikach. W 2003 roku zakończono rozbudowę budynku bankowego, co połączono z obchodami jubileuszu 130-lecia Banku Spółdzielczego.

 

Podobne artykuły