Ryczywolskie problemy

RYCZYWÓŁ. W piątek 28 marca o godz. 10.00 radni, sołtysi, przedstawiciele jednostek samorządowych gminy i wójt spotkali się w sali sesyjnej UG w Ryczywole na kolejnej w tym roku sesji Rady Gminy. Po sprawach regulaminowych, czyli sprawozdaniach wójta, przewodniczącego rady i przewodniczących komisji o działalności i pracach w okresie międzysesyjnych sprawozdanie z działalności Przychodni Zespołu Lekarza Rodzinnego za rok 2007 przedstawił dr Zbyszko Kubisz. 

Zebrani mogli kierować do niego pytania i oczywiście z tego skorzystali. Większość pytań dotyczyła dalszego funkcjonowania przychodni lekarskiej w Ludomach, gdyż krążą pogłoski o zamiarze likwidacji tej placówki. 

Radny Józef Stróżyński, jako przedstawiciel społeczności z terenu Ludom, był żywo zainteresowany tą kwestią. Zbyszko Kubisz rozwiał wątpliwości radnego zapewniając, że przychodnia nie będzie zlikwidowana. Jednocześnie zauważył, że budynek wymaga gruntownego remontu w celu dostosowania go do wymagań stawianych przez Państwową Inspekcję Sanitarną tego typu obiektom. Budynek należy do gminy, a dr Kubisz go tylko dzierżawi. 

Na sesji prosił więc radę o rozpatrzenie możliwości modernizacji przychodni w Ludomach w najbliższym czasie. Na budynku musi zostać założona izolacja przeciwwilgociowa, remontu wymagają również pomieszczenia przychodni. Również korytarze muszą mieć obecnie określoną szerokość, by spełniać wymogi bezpieczeństwa. Na razie radni przyjęli fakty do wiadomości i będą myśleć nad znalezieniem na ten cel pieniędzy w budżecie. 

Gościem na sesji była również kierownik GOPS-u w Ryczywole Elżbieta Gawrońska. Przedstawiła sprawozdanie z działalności ośrodka za miniony rok. W 2007 roku GOPS w Ryczywole udzielił wsparcia rodzinom, w których żyją 1022 osoby, co stanowi ok. 14% mieszkańców gminy. Pracownicy socjalni przeprowadzili w tym okresie 912 wywiadów środowiskowych, a pomocy w postaci pracy socjalnej udzielono 95 rodzinom. Wśród zadań własnych ośrodka znalazły się takie działania, jak: posiłek w szkole, zasiłek okresowy, usługi opiekuńcze, pomoc sąsiedzka oraz zasiłki celowe w naturze i specjalne, czyli świadczone w postaci zakupu żywności, odzieży, sprzętu gospodarstwa domowego, opału, dopłaty do energii elektrycznej. W ramach zadań własnych GOPS udzielił pomocy finansowej na kwotę 346 996 zł. 

Gmina przystąpiła również w 2007 roku do programu PFRON "Uczeń na wsi", z który pomaga uczniom niepełnosprawnym w zdobywaniu wykształcenia oferując pomoc w zakresie opłaty przejazdów do szkoły, refundacji zakupu artykułów szkolnych itp. Do programu zakwalifikowano 38 uczniów również ze szkoły ponadgimnazjalnej. W ryczywolskim GOPS-ie zatrudnionych jest pięć opiekunek domowych świadczących usługi opiekuńcze na terenie gminy. W zeszłym roku z takiej formy pomocy skorzystało 15 osób. 

Podobne artykuły