Ryczywół uchwalił swój budżet

RYCZYWÓŁ. Na wstępie ostatniej w zeszłym roku sesji Rady Gminy wójt Jerzy Gacek podziękował za wieloletnią współpracę ustępującemu dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury Witoldowi Zielińskiemu. Zieliński na stanowisku dyrektora pracował od blisko 20 lat i na pożegnanie otrzymał pamiątkowe podziękowania oraz wiązankę kwiatów. 

Członek Rady Społecznej SP ZOZ w Obornikach i jednocześnie radna Jolanty Kozakiewicz przedstawiła aktualną sytuację szpitala, odpowiedziała na pytania radnych dotyczące powołania nowego dyrektora placówki. Okazuje się, że Rada Społeczna nie ma wpływu na zmiany kadrowe, gdyż dyrektora powołuje zarząd powiatu obornickiego. Kontrowersyjnym, co zauważyli radni, jest fakt, iż dyrektora ZOZ-u zarząd powiatu chce wybrać bez ogłaszania konkursu na to stanowisko. O fakcie tym poinformował obecny na sesji radny powiatowy Kazimierz Zieliński. 

Radni podczas obrad uchwalili budżet gminy na rok 2008. Dochody z budżetu wyniosą w 2008 roku ponad 15 mln. zł, zaś na wydatki majątkowe i inwestycje przeznaczono ponad 4,9 mln zł. Rada uchwaliła ponadto plan pracy rady gminy i plan pracy komisji rewizyjnej w nowym roku. 

Uchwalono również Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2008 rok. 

Na sesji radni podjęli uchwałę o współpracy gminy Ryczywół z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008. Od tego roku tego rodzaju organizacje chcąc ubiegać się o dotacje na konkursy, imprezy i festyny będą zobowiązane przedłożyć wniosek, który będzie rozpatrywany przez komisję powołaną przez wójta gminy. Na podstawie przedstawionych we wniosku informacji o wielkości dofinansowania, przeznaczeniu dotacji i zasięgu, którym objęta jest dana impreza, komisja przyzna dofinansowanie w całości lub w części poniesionych kosztów. 

Na zakończenie radni pożegnali odchodzący rok lampką szampana a wójt złożył radzie i gościom podziękowania za współpracę i noworoczne życzenia.

Podobne artykuły