Przewodniczący Rad do odwołania

RYCZYWÓŁ, POŁAJEWO. W związku z nieterminowym złożeniem oświadczeń majątkowych przez przewodniczących rad gmin Ryczywół i Połajewo wojewoda wielkopolski Tadeusz Dziuba wysłał do radnych tych gmin pismo informujące o zaistniałych faktach, wskazując na obowiązek podjęcia przez te rady uchwał stwierdzających wygaśnięcie mandatów.

Ustawy o samorządzie gminnym nakładają na przewodniczących rad gmin obowiązek złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Ponadto przepisy zobowiązują do złożenia oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej przez małżonków i umowach cywilno-prawnych zawartych przez ich małżonków, jeżeli umowy te zawarte zostały z organami gminy lub gminnymi osobami prawnymi w terminie 30 dni od dnia wyboru. Niezłożenie oświadczeń bądź złożenie ich po terminie, w przypadku przewodniczących rad, powoduje wygaśnięcie mandatu.

Według wojewody nie otrzymał on w terminie oświadczenia przewodniczącego Rady Gminy Ryczywół Macieja Nowickiego oraz przewodniczącego Rady Gminy Połajewo Romana Klewenhagena. Będzie to skutkowało ich odwołaniem i przeprowadzeniem nowych wyborów, aby uzupełnić wakat na funkcji radnego.

Obaj przewodniczący zamierzają wyjaśnić tę sprawę z wojewodą i skłonić go do zmiany decyzji. Jednocześnie nie jest pewne, co się stanie, gdyby rady nie przyjęły w głosowaniu wymaganej uchwały i nie stwierdziły wygaśnięcia mandatu.

Podobne artykuły