Zmiany w nazewnictwie rogozińskich wsi – radni obrońcy tradycji

GMINA ROGOŹNO. W czasie minionej sesji Rady Miejskiej Rogoźna wprowadzono zmiany w nazewnictwie miejscowości w gminie.

W Buczynie i Olszynie mieszkańcy chcieli pozostawienia nazw ich miejscowości bez zamian. Radny Z. Nowak wniósł o to by tej zmiany nie czynić i nie działać przeciwko mieszkańcom. Zaproponował konsultacje ze społeczeństwem, z którym rozmawiał i którego opinię zna.

Burmistrz Janus, powiedział jednak, że konsultacje z mieszkańcami są mało ważne, bo to Rada Miejska decyduje. Chodzi o administracyjnie uporządkowanie nazewnictwa, bo w wielu przypadkach takie zmiany już formalnie nastąpiły.

Radny Henryk Janus bronił Laskowa, by i tam zmian nie dokonywać. Gmina na tym nie traci a wola mieszkańców powinna być ponad wszystko – powiedział bratu. Jego wniosek poparło ośmiu radnych przeciw było tylko trzech, czterech się wstrzymało.

Na resztę zmian był zgoda większości. W tej sytuacji Urząd Miasta wystąpi do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zniesienie urzędowych nazw miejscowości: Parkowo-Huby i Parkowo-Mokrz części wsi Parkowo, Różnowo, część wsi Jaracz, Różnowo-Młyn, także część wsi Jaracz, Władyszyn, część wsi Budziszewko, Michałowo, Buczyna, część wsi Boguniewo.

Wystąpi też o zmianę rodzaju miejscowości – Biniewo, przysiółek wsi Pruśce, zmiana rodzaju miejscowości na wieś. Marlewo, przysiółek wsi Pruśce, zmiana rodzaju miejscowości na wieś; Stare, przysiółek wsi Sierniki, zmiana rodzaju miejscowości na wieś; Wojciechowo przysiółek wsi Sierniki, zmiana rodzaju miejscowości na wieś; Józefinowo, część wsi Parkowo, zmiana rodzaju miejscowości na wieś; Ruda, część wsi Gościejewo, zmiana rodzaju miejscowości na wieś; Rożnowice, część wsi Jaracz, zmiana rodzaju miejscowości na wieś; Karolewo, osada, zmiana rodzaju miejscowości na wieś; Nowy Młyn, osada, zmiana rodzaju miejscowości na wieś,

Powodów zmian jest wiele a wszystkie prowadzą do uporządkowania administracyjnego gminy. Miejscowości Parkowo-Huby, Parkowo-Mokrz oraz Parkowo tworzą jednostkę osadniczą o zwartej jak i rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych. Jako całość jest to wyodrębniony przestrzennie obszar zabudowy mieszkaniowej wraz z obiektami infrastruktury technicznej. Mieszkańcy Parkowo-Huby i Parkowo- Mokrz utożsamiają się z wsią główną Parkowo. Gmina od szeregu lat przyjęła zasadę meldowania ludności w głównej wsi. Pozostawienie tych nazw, nie będących nazwami historycznymi, wyłącznie dlatego, że niegdyś funkcjonowały w obiegu publicznym i w związku z tym umieszczone zostały w wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsc. Powyższe uzasadnienie ma również zastosowanie do zniesienia nazwy Władyszyn, jako części wsi Budziszewko.

Miejscowość Różnowo, wykazana w Wykazie jako część wsi Jaracz nie występuje w obiegu publicznym w gminie Rogoźno, nie ma jej również na mapach topograficznych, najprawdopodobniej umieszczona została w Wykazie na skutek błędu.

Z kolei na mapach topograficznych znajduje się nazwa miejscowości Rożnowo-Młyn, jako część wsi Jaracz, a w Wykazie znajduje się nazwa Różnowo-Młyn, część wsi Jaracz. Z mapy topograficznej wynika, że nazwa Rożnowo-Młyn odnosi się do jednego obiektu, który nie istnieje od szeregu lat i należy domniemać, że jej odpowiednikiem jest nazwa Różnowo-Młyn ujęta w Wykazie. Pozostawienie nazwy Różnowo jako nazwy miejscowości nie występującej w gminie Rogoźno jest nieuzasadnione. Nieuzasadnione jest również pozostawienie nazwy Różnowo-Młyn, gdyż na obszarze tym znajdują się już 2 jednostki osadnicze o rozproszonej zabudowie – Rożnowice i Jaracz. W stosunku do miejscowości Rożnowice gmina występuje o zmianę jej rodzaju, a jej obszar obejmuje teren oznaczony na mapie topograficznej jako Rożnowo-Młyn.

Nie znajduje również uzasadnienia pozostawienie nazwy Michałowo, ponieważ osada taka od szeregu lat na terenie gminy nie występuje, nie jest to nazwa historyczna, a obiekty których nazwa dotyczyła nie istnieją.

Nazwy miejscowości Buczyna oraz Olszyna odnoszą się do nazw leśniczówek, przy czym gmina przyjęła zasadę meldowania ich mieszkańców w głównej wsi. Pozostawienie odrębnej nazwy dla miejscowości obejmującej jeden budynek jest bezzasadne.

Miejscowość Biniewo oraz Marlewo obecnie określane jako przysiółki wsi Pruśce położone są w znacznej odległości od wsi głównej, a w związku z tym ich integralność z wsią Pruśce jest znikoma. Funkcjonują one jako wyodrębniony przestrzennie obszar zabudowy mieszkaniowej o istniejących funkcjach rolniczych, stąd uzasadniona jest zmiana rodzaju tych miejscowości z przysiółka wsi Pruśce na odrębne jednostki osadnicze określone rodzajowo jako wieś. Powyższe uzasadnienie ma również zastosowanie do zmiany rodzaju miejscowości Stare oraz Wojciechowo określanych obecnie jako przysiółki wsi Sierniki.

W wyniku rozwoju osadnictwa w miejscowościach Józefinowo, Ruda, stanowiących obecnie odpowiednio część wsi Parkowo i część wsi Gościejewo oraz braku jakiejkolwiek integralności z wsiami głównymi uzasadniona jest zmiana rodzaju miejscowości na wieś, gdyż są to jednostki osadnicze o zwartej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych.

Nieuzasadnione jest również pozostawienie dla miejscowości Rożnowice dotychczasowego określenia rodzajowego tj. część wsi Jaracz, gdyż obydwie miejscowości funkcjonują jako odrębne jednostki osadnicze o rozproszonej zabudowie, a więc uzasadnione jest wystąpienie dla  Rożnowic o zmianę określenia rodzajowego na wieś.

Z kolei miejscowość Karolewo określana dotychczas jako osada, czyli niewielka jednostka osadnicza, w wyniku rozwoju osadnictwa zmieniła swój charakter stając się jednostką osadniczą o zwartej zabudowie na terenie wiejskim i jako taka spełnia definicję wsi, dlatego wystąpienie o zmianę jej rodzaju jest zasadne.

Miejscowość Nowy Młyn nie zmieniła swego charakteru, stanowi ona niewielką jednostkę osadniczą, jednakże nie stoi to na przeszkodzie do wystąpienia o zmianę jej określenia rodzajowego z osady na wieś.

Jeżeli ministerstwo przyjmie takie uzasadnienie, zmiany będą mogły zostać ostatecznie dokonane.

Podobne artykuły