Jedynie Zielsdorf nie poparł wójta

POŁAJEWO. 27 kwietnia odbyła się XXVII sesja Rady Gminy Połajewo. Sesja miała szczególny charakter, ponieważ najważniejszym punktem porządku obrad było udzielenie absolutorium wójtowi Stanisławowi Pochylukowi.

Pierwszym punktem w porządku obrad rady gminy było sprawozdanie wójta z działalności między sesjami. Podano informacje dotyczące wyceny budynku dawnej szkoły w Krosinie oraz planowanego w końcu maja przetargu na sprzedaż działki przy przedszkolu w tej miejscowości. Kolejna informacja dotyczyła robót prowadzonych na boisku w Młynkowie, na które to działania gmina otrzymała z urzędu marszałkowskiego 8000 zł. Zakończono też prace adaptacyjne związane ze zmianą miejsca świetlicy środowiskowej działającej w Boruszynie – mieści się ona podobnie jak nowo powstała kawiarenka internetowa w pomieszczeniach sali wiejskiej. Zebrani dowiedzieli się także, że istnieją plany zlikwidowania budynku przystanku w Połajewie i postawienie w tym miejscu dwóch estetycznych wiat.

Ważna okazała się informacja o uzupełnianiu żużlem asfaltu dróg gminnych i prowadzonym w okresie wiosennym profilowaniu dróg gruntowych. Wójt przedstawił szczegóły organizowanych w najbliższej przyszłości imprez gminnych – obchodach Święta Konstytucji oraz Dnia Strażaka, który świętowany będzie w tym roku 6 maja, a podczas uroczystego zebrania strażacy wybiorą nowego komendanta gminnego.

Kolejny punkt spotkania dotyczył sprawozdania z wykonania budżetu gminy. Dochody wyniosły blisko 12 mln. zł, zaś wydatki ok. 11 mln. Nadwyżka wysokości powyżej 1 mln. została przeznaczona na spłatę zadłużenia pozyskanego na inwestycje ze środków SAPARD. W opinii wójta Pochyluka bez tych pieniędzy wszelkie działania służące modernizacji infrastruktury i rozwijania przedsiębiorczości w gminie nie mogłyby być tak skutecznie realizowane.

W dalszej części sesji znalazła się informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którą przedstawiła kierownik Maria Klewenhagen. Kierownik ośrodka odpowiadała na pytania radnych dotyczące m. in. liczby osób korzystających z pomocy w gminie, wysokości kryterium pomocowego i problemu udzielania pomocy przez opiekę w przypadku zdarzeń losowych. Okazuje się, że liczba mieszkańców korzystających z pomocy w zasadzie nie ulega zmianie i wynosi 18% przy dziesięcioprocentowym stopniu bezrobocia. Osoby korzystające ze środków gminnych przeznaczonych na pomoc społeczną w zasadzie nie podejmują działań służących poprawie poziomu ich egzystencji i rzadko wychodzą z biedy – stwierdziła kierownik Klewenhagen na zakończenie swojego sprawozdania.

Przed głosowaniem w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium zebrani wysłuchali sprawozdania przewodniczącego komisji rewizyjnej Bohdana Zielsdorfa. Uznał on, że sumę 15 tys. zł., pochodzącą z umorzeń można by dobrze w gminie spożytkować. Wyraził też obawę, że gmina w niedostateczny sposób zajmuje się ściąganiem od mieszkańców należności za wodę, gdyż zaległości powstałe z tego tytułu wynoszą 73 tys. do czego dochodzą odsetki wysokości 16 tys.
Odpowiadając na wątpliwości Zielsdorfa wójt stwierdził, że zapłatę należności za wodę próbuje się w gminie egzekwować poprzez wezwania do zapłaty oraz osobistą interwencję pracowników urzędu, zaś on sam nie jest zwolennikiem odcinania wody tym, którzy nie płacą. Co do kwoty pochodzącej z umorzeń, to stanowi ona ok. 1% dochodów gminy a umorzenia są lepszym rozwiązaniem niż przedłużanie terminu spłaty, rozkładania na raty a w ostateczności wchodzenia na hipotekę – dodał Pochyluk.

Głosowanie nad absolutorium dla wójta poprzedziło odczytanie przez przewodniczącego rady gminy Romana Klewenhagena uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, która zawierała pozytywną opinię o przedłożonym przez wójta sprawozdaniu. Jako że komisja rewizyjna w ostateczności pozytywnie ustosunkowała się do zasadności wydatków budżetowych w ubiegłym roku, nie było przeciwwskazań, by nie dać wójtowi absolutorium. 12 radnych głosowało za, przy wstrzymującym się głosie radnego Zielsdorfa.

Radni podczas minionej sesji w Połajewie przyjęli też dwie uchwały dotyczącą dodania nowych ulic do okręgu wyborczego oraz w kwestii odpowiedzi na wniosek Poczty Polskiej. Oficjalnie i jednomyślnie poparto pomysł umieszczenia herbu gminy Połajewo na kartce pocztowej wydawanej w serii „Herby Wielkopolski”.

Podobne artykuły