Upadek Fabryki Mebli

OBORNIKI. Zarząd Wielkopolskich Fabryk Mebli S.A. złożył w Sądzie Rejonowym w Poznaniu wniosek o ogłoszenie upadłości spółki. Przyczyną złożenia wniosku jest zaprzestanie wykonywania przez Spółkę wymagalnych zobowiązań, czyli mówiąc wprost ? spłacania długów.

Z trudną sytuacją finansową spółka boryka się od kilku lat. Powstała ona głównie z braku źródeł zewnętrznego finansowania. W 2004 roku Fabryki Mebli rozpoczęły proces gruntownej restrukturyzacji. Został on rozpoczęty postępowaniem układowym, w którym wierzyciele wyrazili zgodę na redukcję swoich należności i rozłożenie pozostałej części na raty. W okresie uzyskanej karencji Spółka miała pozyskać środki finansowe ze sprzedaży zbędnego majątku. Wyprzedaż nie została jednak zakończona sukcesem. Zdaniem kierownictwa spółki wartość majątku wystarczy na zaspokojenie istniejących zobowiązań. Jednak Fabryka utraciła płynność finansową.

Spółka twierdzi, że nadal produkuje meble i wszystkie procesy technologiczne są utrzymywane. Utrzymanie produkcji, nawet w upadłości ma bardzo duże znaczenie albowiem pozwoli utrzymać miejsca pracy, a ponadto przyczyni się do korzystniejszej wyceny majątku i lepszego zaspokojenia wierzycieli. Wiadomo jednak, że występują bardzo poważne zaległości w wypłacaniu wynagrodzeń pracownikom. Ze swoich funkcji zrezygnowali już prezes Rady Nadzorczej, wiceprezes Zarządu i prokurent spółki.

Najprawdopodobniej w najbliższym czasie sąd ogłosi upadłość Fabryki Mebli i wyznaczy jej syndyka. Jego zadaniem będzie wyprzedaż majątku, aby zabezpieczyć pieniądze na zobowiązania wierzycieli. W pierwszej kolejności pieniądze uzyskają pracownicy oraz Gmina Oborniki, którym Fabryka jest winna około 1 miliona złotych z tytułu podatków.

Bankructwo Fabryk Mebli, niegdyś sztandarowego zakładu pracy Obornik, to koniec pewnej epoki. Ostatni okres był już tylko wegetacją. Prokuratura rozpoczęła przed kilku laty śledztwo w sprawie niegospodarności, której miał się dopuścić poprzedni zarząd spółki, jednak o jego wynikach jak na razie nic nie słychać.

Podobne artykuły