Nowoczesny system odpylania w Obornikach

OBORNIKI. Obrady Rady Miejskiej poświęcone ochronie środowiska zbiegły się z terminem podpisania umowy o budowę wielkiego kolektora ściekowego z wykonawcą tej inwestycji. Ochrona powietrza to eliminacja ogrzewania węglowego oraz ograniczanie emisji pyłów ze spalania węgla i spalin. Tu warto wspomnieć, że obornicki PEC zainwestował w najnowocześniejszy system odpylania swej kotłowni przy ulicy Wybudowanie. Gmina Oborniki podjęła też starania pozyskiwania czystej energii z płynącej wody. Ważnym elementem jest edukacja ekologiczna a ta w gminie przebiega dobrze. Poczynając od Objezierza i Górki, dzieci sprzątają swe wsie, za co gmina im funduje wycieczkę statkiem po Warcie z poznawaniem jej brzegów.

Problemem jest gospodarka odpadami. Zbiórką ich musi zostać objęty każdy mieszkaniec gminy. Nie można pominąć konieczności selekcjonowania odpadów. W tym systemie winna się znaleźć zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych. Tu chodzi głównie o zbiórkę odpadów z gospodarstw domowych, jak puszki po farbach, baterie, opakowania po chemikaliach.

Poważnym kłopotem jest wciąż trwające zanieczyszczanie powietrza bioksynami, uwalnianymi poprzez spalanie w domowych piecach opakowań z polietylenu? Na wsiach rozwiązano obrót opakowaniami po środkach ochrony roślin, gdyż obowiązek ich odbioru spoczywa na sprzedawcy tych środków, bo tak od dwóch lat stanowi prawo. Nie wszyscy je jeszcze respektują, ale wystarczy taki fakt zgłosić w wydziale ochrony środowiska, aby urzędnicy zareagowali.

Podobne artykuły